ΕΛΛΑΔΑ

Μη Κρατικά ΑΕΙ: Τι αλλάζει στην Ανώτατη Εκπαίδευση - Τα κριτήρια και οι όροι λειτουργίας

Μη Κρατικά ΑΕΙ: Τι αλλάζει στην Ανώτατη Εκπαίδευση - Τα κριτήρια και οι όροι λειτουργίας
Στιγμιότυπο από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Διαβεβαιώσεις πως τα Μη Κρατικά ΑΕΙ θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα με αυστηρότατους όρους και προϋποθέσεις παρέχει η κυβέρνηση, απαντώντας στην έντονη κριτική που δέχεται από όσους διαφωνούν με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση. 

«Τα κριτήρια λειτουργίας των Μη Κρατικών – Μη Κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων θα είναι τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη» τονίζει ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», όπως τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση θέτει το αναλυτικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδρυμάτων αυτών, ενώ ορίζει και τις κυρώσεις για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν πληρούνται τα αυστηρότατα κριτήρια.

Σύμφωνα με το Άρθρο 134 του νομοσχεδίου τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ), όπως θα λέγονται επίσημα τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, θα εποπτεύονται και θα αδειοδοτούνται από το υπουργείο Παιδείας.

Η διαδικασία για την έκδοση άδειας λειτουργίας ξεκινά με την υποβολή αίτησης από το μητρικό ίδρυμα, την οποία θα πρέπει να εγκρίνει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και επί της οποίας θα πρέπει να γνωμοδοτήσει θετικά ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε διάστημα 120 ημερών (άρθρο 135).

Τα κριτήρια

Για τη χορήγηση και διατήρηση της άδειας λειτουργίας πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια:

 • Κάθε ΝΠΠΕ διαθέτει κατ΄ ελάχιστον τρεις Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία. Εξαιρετικά και εφόσον το μητρικό ίδρυμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες 20 θέσεις σε αναγνωρισμένη διεθνή παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων, το ΝΠΠΕ δύναται να αποτελείται από μία κατ’ ελάχιστον Σχολή με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κύκλου σπουδών. Οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος εφαρμόζονται και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου.
 • Κάθε ΝΠΠΕ διαθέτει την αξιολόγηση και πιστοποίηση από το μητρικό ίδρυμα για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών του. Κάθε ΝΠΠΕ προσφέρει για κάθε σχολή τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών που έχει πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ.
 • Κάθε ΝΠΠΕ διαθέτει το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το απαιτούμενο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό υποστήριξης, το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.
 • Κάθε ΝΠΠΕ διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό,. Ειδικότερα, οι υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε διδασκαλία, μελέτη, και τηρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες που εφαρμόζονται για τους χώρους εκπαιδευτηρίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτηριοδομικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αυτοτελής, να διαθέτει λειτουργική βιβλιοθήκη, χώρους εργαστηρίων και έρευνας ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών κατόπιν έγκρισης της ΕΘΑΑΕ, οπτικοακουστικά μέσα και εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το ΝΠΠΕ δύναται να διαθέτει δευτερογενή μη αυτοτελή κτίρια μόνο εντός των ορίων της ίδιας περιφερειακής ενότητας στην οποία έχει την έδρα του, ενώ δύναται να διαθέτει αυτοτελή κτίρια σε άλλη πόλη εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνοδεύονται φυσικά και από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων είναι το καταστατικό του εκάστοτε ΝΠΠΕ, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με εγκατάσταση στην Ελλάδα ποσού 500.000 ευρώ για κάθε σχολή, παράβολο τουλάχιστον 500.000 ευρώ ανά αίτηση, κατόψεις όλων των χώρων με χαρακτηρισμό χρήσης αυτών και αποτύπωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία για όλα τα κτίρια καθώς και πλήρη στοιχεία για τα κριτήρια επιλογής, εισαγωγής, αξιολόγησης και αποφοίτησης, που εφαρμόζονται από το ΝΠΠΕ.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας και κυρώσεις σε περίπτωση που το ΝΠΠΕ δεν πληροί τα κριτήρια ή δεν «περάσει» τους ελέγχους.

Η άδεια ανακαλείται με απόφαση του υπουργείου Παιδείας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. αν το ΝΠΠΕ δεν λειτούργησε για χρονική διάρκεια δύο ετών
 2. εάν συντρέχει παραβίαση διάταξης του νόμου ή των όρων χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας,
 3. αν δεν τηρεί ή δεν συμμορφώνεται με τους εγκεκριμένους όρους πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, ιδίως αν το ΝΠΠΕ προσφέρει λιγότερα από τρία πιστοποιημένα από την ΕΘΑΑΕ προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών.

Κυρώσεις

Στο ΝΠΠΕ επιβάλλονται πρόστιμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • για τη λειτουργία του χωρίς άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας,
 • για την παράλειψη ορισμού νόμιμου εκπροσώπου του,
 • για την απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού κατά παράβαση των υποχρεώσεών του
 • για την παράβαση των υποχρεώσεων αναφορικά με τις κτιριολογικές υποδομές ή για οποιαδήποτε μεταβολή των εγκεκριμένων χώρων χωρίς την προηγούμενη απόφαση του υπουργού Παιδείας
 • για παρεμπόδιση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από την ΕΘΑΑΕ και από τον ΕΟΠΠΕΠ
 • για μη ενημέρωση του Μητρώου ΝΠΠΕ για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά στη λειτουργία του ΝΠΠΕ

Διαβάστε εδώ το αφιέρωμα του CNN Greece για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΔΗΜΟΦΙΛΗ