ΕΛΛΑΔΑ

Χρήσιμες οδηγίες για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από το ΚΕΑΟ

Χρήσιμες οδηγίες για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από το ΚΕΑΟ
Eurokinissi

Το «Φύλλο Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου» πρέπει να προσκομίζει, από εδώ και πέρα, ο οφειλέτης προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά την υποβολή αίτησης διασφάλισης της οφειλής.

Αυτό διευκρινίζει το ΚΕΑΟ σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Σε σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι το «Φύλλο Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου» θα αντλείται, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) από το συμβολαιογράφο, στην οποία έχει πιστοποιημένη πρόσβαση και θα φέρει την υπογραφή του μεταβιβάζοντος οφειλέτη. Επίσης, δεν θα προσκομίζεται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση οφειλής/αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

Στην περίπτωση όπου ο αιτών εντοπίζεται με οφειλή σε περισσότερες από μία περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ (ή κατοικεί απομακρυσμένα από την κατά τόπον αρμόδια), η αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από αυτόν στην πλησιέστερη περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ, η οποία αναλαμβάνει να συντονίσει τη διαδικασία με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες- διαβιβάζοντάς τα με κάθε πρόσφορο μέσο (e-mail, φαξ, κλπ)- να συλλέξει το σύνολο των βεβαιώσεων περί διασφάλισης ή μη και να τις παραδώσει στον αιτούντα.

Επίσης, με αφορμή τα ερωτήματα τα οποία έχουν απευθύνει συμβολαιογράφοι σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας, το ΚΕΑΟ σημειώνει ότι οι πρόσφατα θεσπισθείσες διατάξεις του άρ. 18 του Ν. 4331/2015 δεν έχουν επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί υποχρέωσης ή μη.

Σχετικά με τον τρόπο είσπραξης του αποδοθέντος τιμήματος, επισημαίνεται ότι το εισπραχθέν ποσό καλύπτει τις τρέχουσες απαιτητές δόσεις της ρύθμισης, ενώ, αν έχει προκύψει και εκτός ρύθμισης οφειλή, θα εξοφλείται αυτή κατά προτεραιότητα και τυχόν εναπομείναν ποσό θα καλύπτει τις τρέχουσες απαιτητές δόσεις. Το ΚΕΑΟ αναφέρει ότι έχει υλοποιηθεί και, σύντομα, θα τεθεί σε εφαρμογή η δυνατότητα απόδοσης από το συμβολαιογράφο του παρακρατηθέντος τιμήματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος, με χρήση ενός ειδικού κωδικού αριθμού «ταυτότητα οφειλής» (ανά ΑΜOE/AME), η οποία θα αναγράφεται στο σώμα της βεβαίωσης οφειλής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ