Εθνική Τράπεζα: Στα 48 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο 2018
Πηγή: EUROKINISSI

Στα 48 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, έναντι ζημιών 103 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 776 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 22% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 και την ανατιμολόγηση στεγαστικών δανείων συνδεδεμένων με το επιτόκιο εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας ενός έτους, καθώς και τις αναδιαρθρώσεις δανείων και την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής.

Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 60% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 233 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2018.

Στην Ελλάδα, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 658 εκατ. ευρώ το 9μηνου του 2018 (+3% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω της αύξησης των γενικών και διοικητικών εξόδων (+7% σε ετήσια βάση). Σύμφωνα με την τράπεζα, η ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού, στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι από το δίκτυο και τις διοικητικές υπηρεσίες, αναμένεται να ωφελήσει τις δαπάνες προσωπικού κατά τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ το 2019.

Οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 1,9% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 42 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας τις τάσεις στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,4% και υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς δήλωσε τα εξής:

«Οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά, εξέλιξη η οποία αναμένεται να δώσει ώθηση στην κερδοφορία της τράπεζας, συντελώντας παράλληλα στην οργανική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο προσεχές διάστημα.

Το βελτιωμένο περιβάλλον θα διευκολύνει επίσης τις πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ειδικά καθώς σε αυτές θα προστίθενται και εξασφαλισμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές ακινήτων ενισχύθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση το γ’ τρίμηνο του 2018. Στο πλαίσιο αυτό, ο υψηλός δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 60% συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την τράπεζα, καθώς θα επιτρέψει στην ετε να προχωρήσει αποφασιστικά στην αποκλιμάκωση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η ΕΤΕ υπέβαλε πρόσφατα στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό τη νέα στρατηγική της για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με την οποία δεσμεύεται σε μείωση της τάξεως των 10 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021.

Η οργανική κερδοφορία της τράπεζας το εννεάμηνο του 2018 ανήλθε στα 84 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με ζημίες ύψους 75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. η επίδοση αυτή αντανακλά την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε διατηρήσιμα επίπεδα της τάξεως των 110 μ.β. περίπου, μετά την επίτευξη υψηλών ποσοστών κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Μετά την πτώση τους κατά τα προηγούμενα δύο τρίμηνα, λόγω της απομόχλευσης του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και της εφαρμογής των νέων λογιστικών προτύπων, τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν αγγίξει το χαμηλότερο σημείο τους. ως εκ τούτου, αναμένεται σταδιακή ανάκαμψή τους, επικουρούμενη από την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων δανείων προς επιχειρήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ. το δ’ τρίμηνο του 2018. Παράλληλα, η τράπεζα έχει περιορίσει το κομμάτι των επιτοκιακών εσόδων από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των καθαρών εσόδων από τόκους.

Τα λειτουργικά έξοδα θα ωφεληθούν άμεσα από το τρέχον πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού, με τη συμμετοχή να αναμένεται να ξεπεράσει τους 500 εργαζόμενους το 2018, καθώς και από το συνεχιζόμενο εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων. Στο προσεχές διάστημα, η εφαρμογή του σχεδίου ανασχηματισμού της τράπεζας, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός του α’ τριμήνου του 2019, θα οδηγήσει στη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας μας».

Διαβάστε επίσης