ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 211,1 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο - Επιστροφή 122 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 211,1 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο - Επιστροφή 122 εκατ. ευρώ στους μετόχους

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης

Καθαρά κέρδη ύψους 211,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank για το α' τρίμηνο του 2024, στο υψηλότερο επίπεδο μετά την οικονομική κρίση, ως αποτέλεσμα των δομικών αλλαγών στις οποίες προχώρησε η Διοίκηση της Τράπεζας τα προηγούμενα χρόνια.

Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας επιβεβαιώνουν τους στόχους της Διοίκησης για το 2024.

«Κοιτώντας μπροστά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024. Η δυναμική που στηρίζει τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παραμένει θετική, αν όχι ελαφρώς καλύτερη των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ επίσης η συνετή διαχείριση κόστους και ισολογισμού διασφαλίζει ότι τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης.

Παράλληλα, η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε τη διανομή 122 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 50% θα διατεθεί με τη μορφή μερίσματος και το υπόλοιπο 50% με τη μορφή επαναγοράς μετοχών (buyback) που αναμένεται να έχει ποσοστό απόδοσης άνω του 20% με βάση τη χθεσινή τιμή της μετοχής.

Όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα Α’ τριμήνου, η Τράπεζα έλαβε πρόβλεψη 24 μονάδων βάσης με σκοπό τη διανομή μερίσματος ύψους 35% από τα κέρδη του 2024, ποσοστό το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 50% το 2025 και το 2026.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι διανομές μερισμάτων της περιόδου 2024-2026 θα αντιστοιχούν στο περίπου 30% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, ενώ τα πλεονάζοντα κεφάλαια στο τέλος της περιόδου αντιστοιχούν στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας.

Τα κύρια οικονομικά στοιχεία

Στα 211,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank στο α' τρίμηνο ενισχυμένα κατά 75% σε τριμηνιαία βάση ή 89,9% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλότερου Κύριου Αποτελέσματος προ Προβλέψεων (+19,7%), καθώς και της περαιτέρω εξομάλυνσης του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου.

Το α’ τρίμηνο 2024, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,5% , τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,092 , ενώ ο Δείκτης FL CET1 σημείωσε αύξηση 35 μ.β. σε τριμηνιαία βάση.

Οι καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 47,3 δισ. ευρώ, σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος καθώς και λόγω των αποπληρωμών δανείων.

Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία (AUMs) αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση ή 9% και 48% σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι καταθέσεις και τα AUMs ενισχύθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ως ποσοστό των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας παρέμειναν αμετάβλητες στο 25% (εξαιρουμένων των καταθέσεων φορέων του Δημοσίου), με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου.

• Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητος σε 6%, καθώς η αναταξινόμηση δανείων με την εγγύηση κρατικών φορέων ύψους 0,1 δισ. ευρώ στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, βάσει εποπτικών απαιτήσεων, αντιστάθμισε τις ενισχυμένες εκροές που προέκυψαν από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές . Λαμβανομένης υπόψη της συναλλαγής "Gaia", ο Δείκτης ΜΕΑ ανέρχεται σε 5,7%, μειωμένος κατά 25 μονάδες βάσης. Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 69 μ.β. σε συμφωνία με τον στόχο της Διοίκησης.

Ο Δείκτης FL CET1 ενισχύθηκε κατά 35 μ.β. σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 67 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, της αρνητικής επίπτωσης κατά 2 μ.β. από συναλλαγές και 7 μονάδες βάσης από λοιπά εποπτικά στοιχεία καθώς και 24 μ.β. λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος σε ποσοστό περίπου 35% από τα κέρδη για το 2024.

Λαμβανομένης υπόψη της θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1, διαμορφώθηκε σε 16,2%3 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20,9%

• Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε 6,6 δισ. ευρώ, 13% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα της ανοδικής τάσης που παρουσιάζει η οργανική κερδοφορία της Τράπεζας.

• Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 420,2 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,2% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου, του αυξημένου κόστους αντιστάθμισης κινδύνου καθώς και της εμπροσθοβαρούς έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Το Καθαρό έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 9,6% σε ετήσια βάση.

• Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε 96,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω εποχικότητας, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν κατά 18% με την αύξηση να προέρχεται από όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

• Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 200,4 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα μειωμένων εισφορών που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF). Σε ετήσια βάση, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,5%, λόγω των μειωμένων εισφορών SRF, της αύξησης στις αμοιβές Προσωπικού ως αποτέλεσμα μεταβλητών αποδοχών λόγω ανταποδοτικότητας καθώς και των αυξημένων αποσβέσεων σχετιζόμενων με επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής. Ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου μειώθηκε κατά 287 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 38,4%.

• Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 321,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8,9% σε τριμηνιαία βάση ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 19,7%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους καθώς και της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας.

• Το α’ τρίμηνο, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου, μη συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ΜΕΑ, διαμορφώθηκε σε 69 μ.β., ενώ εξαιρουμένων των εξόδων διαχείρισης και των εξόδων που σχετίζονται με συναλλαγές συνθετικής τιτλοποίησης ανήλθε σε 43 μονάδες βάσης, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.

• Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε 221,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2024, ορίζονται ως τα Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) μετά τον φόρο εισοδήματος που ανήλθε σε 211,1 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων:

α) των μη επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Εξόδων ύψους 1,3 εκατ. ευρώ,

β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους 6,6 εκατ. ευρώ και

γ) των Λοιπών αναπροσαρμογών και Φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω ύψους 2,9 εκατ. ευρώ.

Ψάλτης: Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας

«Μετά από μία χρονιά-ορόσημο όπως ήταν για την Alpha Bank το 2023, η Τράπεζά μας διατηρεί την ισχυρή της δυναμική και το 2024, επιτυγχάνοντας για ακόμα ένα
τρίμηνο ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Η συνεπής υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς με τις επιδόσεις του Α’ τριμήνου να είναι θετικές, διασφαλίζοντας ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη πορεία για την επίτευξη ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας μας και συνεχούς δημιουργίας ουσιαστικών αποδόσεων για τους Μετόχους μας» σημείωσε ο CEO του Ομίλου και πρόσθεσε:

«Συγκεκριμένα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή αύξηση που παρουσιάζουν οι νέες υγιείς χρηματοδοτήσεις μας προς την πραγματική οικονομία, ενώ καταγράφονται επίσης σημάδια ανάκαμψης στις χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά, γεγονός που μας επέτρεψε να ενισχύσουμε συνολικά το χαρτοφυλάκιό μας κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος».

Παράλληλα ανέφερε «Κοιτώντας μπροστά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024. Η δυναμική που στηρίζει τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παραμένει θετική, αν όχι ελαφρώς καλύτερη των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ η συνετή διαχείριση κόστους και ισολογισμού διασφαλίζει ότι τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας, στηρίζουν τις προοπτικές μας και μας δίνουν αυτοπεποίθηση ότι θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας.

Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε πλήρως τα στρατηγικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την αξία που δημιουργούμε για τους Μετόχους μας. Οι θετικές επιδόσεις του Α ́ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε στον σωστό δρόμο για να αυξήσουμε τη διανομή μερισμάτων προς τους Μετόχους μας στο μέλλον, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας και της αναπτυξιακής δυναμικής της Alpha Bank».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ