Τροπολογία για τα ξένα πλοία αναψυχής που πλέουν στη Ελλάδα
Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

Τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθαρίζει πως για να θεωρηθούν επαγγελματικά ξένα πλοία αναψυχής που πλέουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, θα πρέπει οι επιβάτες τους να επιβιβάζονται σε αυτά και να αποβιβάζοντα από αυτά από τοποθεσίες εκτός Ελλάδος. Η ίδια τροπολογία μειώνει κατά 75% το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περιπτώσεις που πλοία αναψυχής  δεν έχουν εφοδιαστεί με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής.

Συγκεκριμένα με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας της επαγγελματικής δραστηριότητας πλοίων αναψυχής που φέρουν σημαία του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σημαία κράτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής βάση του δικαίου της αλλοδαπής και εκτελούν πλόες στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Για το λόγο αυτό διευκρινίζεται ότι τα πλοία αυτά διατηρούν τον επαγγελματικό χαρακτήρα όταν ο τόπος επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών του πλοίου αναψυχής βρίσκεται στην αλλοδαπή. Σε περίπτωση όμως που δεν συντρέχει η τελευταία προϋπόθεση τα πλοία αυτά δεν αναγνωρίζονται από την ελληνική έννομη τάξη ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής, αλλά ως ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Γι’ αυτό θεσμοθετείται υποχρέωση και των  σκαφών αυτών να εκδίδουν Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής η Δελτίο Κίνησης, δεδομένου ότι δεν αναγνωρίζονται στην Ελλάδα ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Η διάταξη αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση ενιαίας αντιμετώπισης από τις ελληνικές αρχές της συγκεκριμένης κατηγορίας πλοίων, για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, αλλά και για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Σημειώνεται πως τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, ή σημαία άλλων κρατών-μελών της ΕΕ εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής το οποίο χορηγείται έναντι 50 ευρώ από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η διάρκεια ισχύος του Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής είναι αορίστου χρόνου και υπόκειται σε ετήσια θεώρηση από την Λιμενική Αρχή. Για την έκδοση και τη θεώρησή του προσκομίζεται αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων.

Με τροπολογία του υπουργείου Ναυτιλίας μειώνονται αισθητά τα πρόστιμα που επιβάλλονται ειδικά στις περιπτώσεις μη εφοδιασμού ιδιωτικού πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία με Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής, καθώς και στις περιπτώσεις μη ετήσιας θεώρησης του. Τα πρόστιμα αυτά ορίζονται στο ποσό των 1.000 ευρώ για την μη έκδοση Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής και στα 500 ευρώ για τη μην θεώρηση του δελτίου σε ετήσια βάση. Σήμερα τα σχετικά πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης