ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εγγύηση» στον ESM μπαίνει το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων

«Εγγύηση» στον ESM μπαίνει το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων
EPA

Ως εγγύηση στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) δίνεται Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το γνωστό Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων, με το άρθρο 109 του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Το θέμα το είχε αποκαλύψει πρώτο το CNN Greece στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Με το άρθρο 109 δίνονται οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Οικονομικών, το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, το Διευθύνοντα και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση προσχώρησης και τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 19.8.2015, και κυρώνεται το σχέδιο της τροποποιητικής σύμβασης.

Με τη σχετική διάταξη τροποποιείται η δανειακή σύμβαση του 2015 ώστε να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος το Υπερταμείο και εξειδικεύει τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που αυτό αναλαμβάνει έναντι του ESM, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τις επιστροφές που πρέπει να καταβάλει η Ελλάδα σε ποσά ισοδύναμα με τα μερίσματα που θα λαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, όποτε αυτό συμβαίνει, για τη μείωση του χρέους.

Στη βάση αυτών των αλλαγών προβλέπεται πως το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων «αμετάκλητα και άνευ όρων»:

-Θα εγγυάται στον ESM την έγκαιρη εκπλήρωση από το δικαιούχο κράτος μέλος των υποχρεώσεων του δικαιούχου κράτους μέλους βάσει της σύμβασης.

-Θα υπόσχεται στον ESM ότι κάθε φορά που το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλλει ποσό οφειλόμενο βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας μετά από αίτημα θα φέρει την ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, εφόσον τα συνολικά καταβλητέα ποσά βάσει αυτής της εγγύησης δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα 25 δισ. ευρώ.
-Θα συμφωνεί με τον ESM ότι εάν οποιαδήποτε εγγύηση που εγγυάται είναι ή καθίσταται μη εκτελεστή, άκυρη ή παράνομη, ανεξάρτητα ως αρχική υποχρέωση, αποζημιώνει τον ESM αμέσως μετά από αίτημά του έναντι οποιουδήποτε κόστους, απώλειας ή υποχρέωσης ευθύνης που προκύπτει από το γεγονός ότι το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλλει κανένα ποσό το οποίο θα καταβαλλόταν στο πλαίσιο της σύμβασης, αλλά λόγω μη εκτελεστότητας, ακυρότητας ή παρανομίας δεν καταβάλλεται την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να καταβληθεί.

Το ποσό που καταβάλλει η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας βάσει αυτής της αποζημίωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει σύμφωνα με την εν λόγω ρήτρα 14 εάν το ζητούμενο ποσό ήταν ανακτήσιμο βάσει εγγύησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ