ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «σφραγίδα» των ΕΛΤΑ και η αμφισβήτηση φορολογικών προστίμων

Η «σφραγίδα» των ΕΛΤΑ και η αμφισβήτηση φορολογικών προστίμων
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Μαχητό θεωρείται το τεκμήριο της νόμιμης κοινοποίησης πράξεων της φορολογικής διοίκησης με συστημένη επιστολή μετά την παρέλευση 15 ή 30 ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται εντός ή εκτός Ελλάδας αντίστοιχα.

Ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει ότι η κοινοποίηση έλαβε χώρα μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση παραλαβής από τα ΕΛΤΑ.

Στην περίπτωση αυτή, οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής αρχίζουν από την επομένη της αποδεδειγμένης ημερομηνίας κοινοποίησης, σύμφωνα με την αρχή της «δίκαιης δίκης» ως θεμελιώδους αρχής του κράτους δικαίου.

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού που προέκυψε με την έκδοση της καταλογιστικής πράξης, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό 50%.

Η καταβολή μπορεί να γίνει και μετά την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και, πάντως το αργότερο, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης, εντός 120 ημερών που προβλέπονται για την έκδοσή της.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ