Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Με αργά βήματα προχωρεί η ολοκλήρωση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Αν και ο νόμος που προβλέπει τη σύσταση του Μητρώου έχει ψηφιστεί από το προηγούμενο καλοκαίρι και η κυβέρνηση είχε ρητά ορίσει την ενεργοποίηση του Μητρώου έως το τέλος Ιανουαρίου 2019, τελικά αυτό παραμένει στα χαρτιά.

Υπενθυμίζεται πως το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων θα περιλαμβάνει πλήρη και ακριβή στοιχεία των φυσικών προσώπων που είναι νόμιμοι και πραγματικοί δικαιούχοι όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., λοιπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) με έδρα, καταρχάς, στην Ελλάδα.

Ως «πραγματικοί δικαιούχοι» ορίζονται τόσο τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει ή τα οποία ελέγχουν έναν πελάτη (νομικό πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα), μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής ή ελέγχου ικανού ποσοστού μετοχών (το οποίο ορίζεται σε 25% και άνω σε μη εισηγμένη εταιρεία) ή με άλλα μέσα, όσο και κάθε φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διενεργείται μια συναλλαγή ή δραστηριότητα.

Τα στοιχεία που κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνονται, όπως προβλέπει ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (4557/2018), είναι το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η υπηκοότητα, η χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων και το είδος και η έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν.

Αν και το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων θα έπρεπε ήδη να ήταν σε λειτουργία αυτό όπως προαναφέρθηκε δεν συνέβη. Προ μαις εβδομάδος μάλιστα συστάθηκε ομάδα εργασία, για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών που απαιτούνται στα πλαίσια του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

Έργο της πενταμελούς ομάδας εργασίας θα είναι:

- Η διοίκηση, διαχείριση και ο συντονισμός όλων των ενεργειών και των δράσεων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του πληροφοριακού συστήματος και των εφαρμογών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

- Η κατάρτιση λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και εφόσον απαιτείται των τευχών διακήρυξης όλων των επιμέρους έργων (μελέτες, έργα υλοποίησης εφαρμογών και πληροφορικών συστημάτων, δράσεις τεχνικής υποστήριξης κ.ά.) για την υλοποίηση των επιχειρησιακών δράσεων και οργάνωσης της παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων.

- Η οργάνωση και ο σχεδιασμός των απαραίτητων ενεργειών για την ένταξη των έργων σε παραγωγική λειτουργία σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιχειρησιακές και διοικητικές δομές.

-Η επεξεργασία τεχνοοικονομικών μελετών και τη συνδρομή στην επιλογή των βέλτιστων τεχνικών λύσεων.

-Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφορικών συστημάτων.

-Η μέριμνα για τη συμμόρφωση όλων των επιμέρους δράσεων με τις Πολιτικές Ασφάλειας του υπουργείου Οικονομικών όπως έχουν θεσμοθετηθεί και ισχύουν.

-Η συνεργασία με τη Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών, σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, για την κεντρική διαχείριση, το συντονισμό και την προώθηση των επιμέρους δράσεων.

Διαβάστε επίσης