ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαλλαγή από τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για πρώτες ύλες

Απαλλαγή από τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για πρώτες ύλες
ΙΝΤΙΜΕ/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους, προβλέπει απόφαση που εξέδωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής

Με την απόφαση, η οποία ισχύει από τις 17 Ιανουαρίου, επιδιώκεται η αναμόρφωση, ο εκσυγχρονισμός και η ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου από τις δικαιούχες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες.

Όπως αναφέρει η απόφαση Πιτσιλή, δικαιούχοι παραλαβής ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από τον ΕΦΚ είναι οι βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τα εν λόγω ενεργειακά προϊόντα αποκλειστικά ως πρώτες ύλες κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής το αρμόδιο τελωνείο κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης συγκροτεί επιτροπή από τελωνειακό και χημικό υπάλληλο για τον καθορισμό της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας για τα προσεχή τρία έτη. Αρμόδια τελωνεία ελέγχου, είναι οι τελωνειακές αρχές στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων για την χορήγηση της έγκρισης της ετήσιας ποσότητας που παραλαμβάνουν με απαλλαγή από τον ΕΦΚ βάσει της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας τους. Τελωνεία παράδοσης, είναι οι τελωνειακές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την αποδοχή των τελωνειακών παραστατικών (Δήλωση Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.), προκειμένου οι εκάστοτε απαλλασσόμενες ποσότητες των εν λόγω προϊόντων να τεθούν σε ανάλωση ώστε να παραληφθούν από τις δικαιούχες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις.

Οι βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τα εν λόγω ενεργειακά προϊόντα αποκλειστικά ως πρώτες ύλες κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους υποχρεούνται να τηρούν «Ειδικό Βιβλίο Παραλαβής Πρώτων Υλών με Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» για κάθε παραγωγική εγκατάσταση. Υποχρεούνται ακόμη να υποβάλουν στο τελωνείου ελέγχου κάθε παραγωγικής εγκατάστασης και στην αρμόδια χημική υπηρεσία, ετήσια κατάσταση-δήλωση ετοίμων προϊόντων, στην οποία θα αποτυπώνονται συγκεντρωτικά, βάσει των αντίστοιχων εγγραφών του ειδικού βιβλίου, οι ετήσιες παραλαμβανόμενες ποσότητες των απαλλασσόμενων ενεργειακών προϊόντων/πρώτες ύλες (αναλυτικά ανά προϊόν), οι ποσότητες έτοιμων προϊόντων που παρήχθησαν από τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη π.χ. ξυλόλιο, το ποσοστό συμμετοχής της στο παραγόμενο τελικό προϊόν σε σχέση με τις υπόλοιπες πρώτες ύλες καθώς και η τυχόν υπολειπόμενη ποσότητα της απαλλασσόμενης πρώτης ύλης.

Η εν λόγω κατάσταση θα υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου των ετήσιων παραλαβών έτους.

Σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δέχονται και να διευκολύνουν, στο πλαίσιο της διαπίστωσης της νόμιμης χρησιμοποίησης των απαλλασσόμενων προϊόντων που παραλαμβάνουν, οποιονδήποτε έλεγχο ετήσιο ή έκτακτο, φυσικό ή λογιστικό, από τις αρμόδιες τελωνειακές ελεγκτικές αρχές. Ο έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης διενεργείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά έτος από επιτροπή που συγκροτείται από το τελωνείο ελέγχου για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση (παραγωγική μονάδα) από την οποία έχουν παραληφθεί ποσότητες πρώτων υλών με απαλλαγή από τον ΕΦΚ.

Ύστερα από την έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου από τον προϊστάμενο του τελωνείου η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα τελωνειακά παραστατικά θέσης σε ανάλωση του τελωνείου παράδοσης, καθώς και την ετήσια κατάσταση – δήλωση, ελέγχει την ορθή καταχώρηση των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων στο ειδικό βιβλίο παραλαβής πρώτων υλών που τηρείται στην εγκατάσταση. Βάσει των δελτίων παραγωγής ελέγχει τις παραγόμενες ποσότητες προϊόντων ώστε να προκύπτει η συμμετοχή των πρώτων υλών σε αυτά.

Τέλος, η επιτροπή θα διενεργεί φυσική απογραφή τυχόν υπολειπόμενων ποσοτήτων πρώτων υλών που έχουν παραληφθεί από την εγκατάσταση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τελικών προϊόντων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ