ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κομισιόν ζητά την ανάληψη δράσης για την προστασία των εποχιακών εργαζομένων

Η Κομισιόν ζητά την ανάληψη δράσης για την προστασία των εποχιακών εργαζομένων
AP Photo/Francisco Seco

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της προστασίας των εποχιακών εργαζομένων στην ΕΕ στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Η ΕΕ παρέχει καθοδήγηση στις εθνικές αρχές, στις επιθεωρήσεις εργασίας και στους κοινωνικούς εταίρους, αφενός για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας των εποχιακών εργαζομένων και, αφετέρου, για να εξασφαλιστεί ότι οι εποχιακοί εργαζόμενοι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Οι διασυνοριακοί εποχιακοί εργαζόμενοι έχουν ευρύ φάσμα δικαιωμάτων, αλλά, λόγω του προσωρινού χαρακτήρα της εργασίας τους, μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε ακόμη περισσότερο τις εν λόγω συνθήκες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις ενέτεινε. Σε μερικές περιπτώσεις, τα προβλήματα αυτά μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης εστιών της νόσου COVID-19.

Αν και η Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των κανόνων του ενωσιακού δικαίου σε ό,τι αφορά τους εποχιακούς εργαζόμενους, ωστόσο, η ευθύνη για την ορθή εφαρμογή των κανόνων αυτών ανήκει στις εθνικές αρχές. Συνεπώς, είναι επείγουσα ανάγκη να αναληφθούν κατάλληλες δράσεις.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες καλύπτουν διάφορες πτυχές, όπως:

  • το δικαίωμα των εποχιακών εργαζομένων να εργάζονται σε κράτος μέλος της ΕΕ ανεξάρτητα από το αν είναι πολίτες της ΕΕ ή προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ
  • κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής αποστασιοποίησης και της λήψης κατάλληλων μέτρων υγιεινής
  • σαφής ενημέρωση των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους
  • αδήλωτη εργασία
  • θέματα κοινωνικής ασφάλισης

Οι κατευθυντήριες οδηγίες καλούν τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την εκπλήρωση του ρόλου τους ως φορέων διασφάλισης της ορθής εφαρμογής και επιβολής των κανόνων. Περιλαμβάνουν συγκεκριμένες συστάσεις και προτάσεις για δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, όπως:

  • Έκκληση προς τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης για τους εποχιακούς εργαζομένους
  • Έκκληση προς τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία (ΑΥΕ) που αφορούν τους εποχιακούς εργαζομένους, βοηθώντας τους εργοδότες να εφαρμόσουν τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και παρέχοντας σαφείς πληροφορίες στους εργαζομένους σε γλώσσα που κατανοούν
  • Έκκληση προς τα κράτη μέλη να παράσχουν πρακτικές οδηγίες στις μικρότερες επιχειρήσεις
  • Έκκληση προς τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις, ώστε να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των κανόνων ΑΥΕ για τους εποχιακούς εργαζομένους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ