ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο 10.000 ευρώ για την κακοδιαχείριση σχολαζουσών κληρονομιών

Πρόστιμο 10.000 ευρώ για την κακοδιαχείριση σχολαζουσών κληρονομιών

Αντιμέτωποι με πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ θα βρεθούν κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών που έχουν υποπέσει μετά το 2013 σε παραβάσεις κατά τη διαχείρισή τους.

Σχολάζουσα κληρονομία ονομάζεται η κληρονομία κινητής και ακίνητης περιουσίας που ο κληρονόμος της είναι άγνωστος ή δεν είναι βέβαιο ότι αποδέχτηκε την κληρονομία του προσώπου που απεβίωσε. Δεδομένου ότι η κληρονομία αυτή που βρίσκεται σε αναμονή (σε σχόλη) μέχρις ότου βρεθεί ο κληρονόμος η διαχείρισή της γίνεται από κηδεμόνα.

Ο κηδεμόνας διορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του αποβιώσαντος. Δικαιούται αντιμισθίας και τα έξοδα διαχείρισης της κληρονομίας βαραίνουν την ιδία την κληρονομιά.

Η θητεία του κηδεμόνα λήγει όταν γίνει γνωστός ο κληρονόμος. Να σημειωθεί πως όταν δεν βρίσκεται κληρονόμος σε εύλογο χρονικό διάστημα ή όσοι βρίσκονται αποποιούνται την κληρονομία, το Δικαστήριο βεβαιώνει ότι κληρονόμος είναι το Δημόσιο. Έτσι, παύει η κληρονομία να είναι σχολάζουσα.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί συγκεκριμένης περίπτωσης κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς ο οποίος διαπιστώθηκε πως δεν ασκούσε με τη δέουσα επιμέλεια και την απαιτούμενη συμμόρφωση τα καθήκοντά του και για τον οποίο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης θεώρησε πως συντρέχει νόμιμος λόγος επιβολής πειθαρχικού προστίμου.

Να σημειωθεί πως ο πρόσφατος Νόμος 4182/2013 για τον «Κώδικα κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών» προβλέπει για τις πειθαρχικές παραβάσεις και διοικητικές κυρώσεις πως επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ σε εκτελεστές διαθηκών, διαχειριστές, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, διοικητές ιδρυμάτων ή περιουσιών, που διέπονται από τον παρόντα νόμο, οι οποίοι δεν παρέχουν τα προβλεπόμενα από αυτόν στοιχεία της διαχείρισης τους ή δεν υποβάλλουν τον προϋπολογισμό και απολογισμό μέσα στις νόμιμες προθεσμίες ή αρνούνται να υποβληθούν σε έλεγχο ή εξέταση, που διατάσσεται από την αρμόδια αρχή ή δεν υποβάλλουν σχετική έκθεση ή δεν παρέχουν πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση των κοινωφελών ιδρυμάτων και περιουσιών ή δεν τηρούν τα απαραίτητα βιβλία ή δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κώδικα και των συστατικών πράξεων.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε πως ο Νόμος 4182/2013 δεν έχει αναδρομική ισχύ δηλαδή ότι περιπτώσεις κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών που ελέγχθηκαν πριν από τη θέση του σε ισχύ θα τιμωρούνται με το προηγούμενο -πιο ευνοϊκό- πειθαρχικό καθεστώς. Αντιθέτως, όσοι κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών από το 2013 και μετά έχουν βρεθεί ή βρεθούν να κάνουν κακοδιαχείριση ή πλημμελή διαχείριση της κληρονομιάς που τους έχει ανατεθεί θα έλθουν αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 10.000 ευρώ.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ