ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΝΣΕΤΕ: ποιες είναι οι 8 προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

ΙΝΣΕΤΕ: ποιες είναι οι 8 προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

Το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης αρχίζει να εξελίσσεται σε βασική προτεραιότητα του ελληνικού τουρισμού με τους φορείς του κλάδου να δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έκθεση εμπειρογνωμοσύνης της Considerate Group, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ, με τίτλο: «EXPERT REPORT: Sustainable Tourism in Greece- Βιώσιμος τουρισμός στην Ελλάδα» η οποία παρουσιάστηκε σήμερα (20/11) και έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως βάση τεκμηρίωσης για τον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Η έκθεση αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει γίνει στον συγκεκριμένο τομέα, παράλληλα, όμως, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της σχετικής συνέντευξης Τύπου θα πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμη. Ιδίως όσον αφορά στην ενημέρωση των μικρού μεγέθους επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου αλλά και στην σύμπλευση όλων των φορέων που «εμπλέκονται» σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως τουριστικό προϊόν.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται 21 προτάσεις συνολικά για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Οι προτάσεις αυτές έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερις κύριους άξονες: διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, προώθηση της συνεργασίας και διάδοση βέλτιστων πρακτικών, ευθυγράμμιση της τουριστικής στρατηγικής με στόχο έναν αμιγώς θετικό τουριστικό αντίκτυπο και παρακολούθηση της προόδου της χώρας προς τον στόχο αυτό.

Από τις 21 προτάσεις, υπάρχουν 8 οι οποίες θεωρούνται ότι πρέπει να τεθούν ως προτεραιότητες δεδομένου ότι μπορούν να αποφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη και είναι σχετικά πιο εύκολο να υλοποιηθούν. Οι τρείς προτεραιότητες σε σχέση με τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος είναι η υπεύθυνη ενίσχυση και προώθηση προορισμών με πλούσια βιοποικιλότητα, η επέκταση της τουριστικής περιόδου σε προορισμούς εκτός των καλοκαιρινών μηνών και η προώθηση εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου πέρα από το παραδοσιακό προϊόν «ήλιος-θάλασσα».

Δύο επιπλέον προτεραιότητες προκύπτουν σε σχέση με τον άξονα της αναζήτησης συνεργασιών και των βέλτιστων πρακτικών είναι η ενίσχυση και προβολή των υφιστάμενων πρωτοβουλιών μέσω της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων χρηματοδότησης και η υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με στόχο την ευαισθητοποίηση και την κατανόησης των ζητημάτων ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση).

Στο πλαίσιο του άξονα ευθυγράμμισης της τουριστικής στρατηγικής με την πορεία προς έναν αμιγώς θετικό αντίκτυπο η κεντρική προτεραιότητα εστιάζει στην προώθηση και διευκόλυνση της υιοθέτησης εδραιωμένων πλαισίων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Τέλος δύο ακόμη προτεραιότητες θα πρέπει να τεθούν στο κομμάτι της αξιολόγησης της χώρας: η αξιολόγηση της κατανάλωσης νερού στον τουρισμό με στόχο την επικαιροποίηση του σχεδιασμού και τη διαχείριση των σχετικών υποδομών και η εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση των προσπαθειών του τομέα ως προς τη μείωση των αποβλήτων.

Ενδεικτικά, στις 21 προτάσεις της έκθεσης περιλαμβάνονται η αξιολόγηση του βαθμού ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας στις δραστηριότητες του τουριστικού τομέα, η εξέταση των υποδομών μεταφορών με στόχο την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, η διευκόλυνση της πολυμερούς συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, ειδικά εντός των δήμων, η ανάπτυξη και προώθηση περιοχών μικρότερης επισκεψιμότητας, η δημιουργία τοπικών Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών, η υιοθέτηση δεικτών απόδοσης που ενσωματώνουν δείκτες βιωσιμότητας, ικανοποίησης επισκεπτών και ευημερίας της κοινότητας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ