ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα λύσετε τις διαφορές σας με την εφορία

Πώς θα λύσετε τις διαφορές σας με την εφορία

Περίπου 4.512 φορολογούμενοι έχουν αμφισβητήσει από την αρχή του 2016 πράξεις των φορολογικών αρχών και έχουν ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσής τους, με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Από αυτούς μόλις το 10% και συγκεκριμένα 428 φορολογούμενοι, νομικά και φυσικά πρόσωπα, δικαιώθηκαν. Σε 2.442 περιπτώσεις οι προσφυγές τους απορρίφτηκαν, δηλαδή κρίθηκε πως η εφορία τους βεβαίωσε ορθά τους όποιους φόρους, σε 4 περιπτώσεις οι φορολογούμενοι παραιτήθηκαν της προσφυγής και σε 1.224 περιπτώσεις οι προσφυγές απορρίφθηκαν «σιωπηρώς», καθώς εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασής τους.

Αν και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δεν προλαβαίνει να εκδίδει αποφάσεις για τις προσφυγές, όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα στοιχεία που καταδεικνύουν πως 1 στις 3 προσφυγές δεν εξετάζονται μέσα σε διάστημα 120 ημερών, ωστόσο η ΓΓΔΕ εξέδωσε φυλλάδιο με αναλυτικές οδηγίες προς τους φορολογουμένους για το πώς θα αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της εφορίας.

Σύμφωνα με αυτό, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών, μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσής του, με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η διαδικασία αυτή έχει στόχο την επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, χωρίς έξοδα του φορολογούμενου, και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογούμενων και της φορολογικής διοίκησης.

Ποιες πράξεις προσβάλλονται με ενδικοφανή προσφυγή

 • Πράξεις ρητές ή σιωπηρές των φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
 • Πράξεις με τις οποίες εφαρμόζονται διασφαλιστικά μέτρα των συμφερόντων του Δημοσίου.

Ποιος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή

 • Ο υπόχρεος και εν γένει κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον.
 • Τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους των νομικών προσώπων/οντοτήτων.

Διαδικασία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

 • Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι απαράδεκτη.
 • Η προσφυγή κατατίθεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
 • Προθεσμία άσκησης εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1/8-31/8.
 • Στοιχεία του φορολογούμενου, προσβαλλόμενη πράξη, λόγοι στους οποίους βασίζεται το αίτημα, διεύθυνση όπου θα συντελούνται οι κοινοποιήσεις.
 • Συνυποβαλλόμενα στοιχεία: Έγγραφα που επικαλείται ο φορολογούμενος, ηλεκτρονικός φάκελος (σε CD, USB κλπ.), με όλα τα σχετικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8, νόμου 1599/1986, για την ακρίβεια των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου.

Αναστολή καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης

 • Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού, εφόσον καταβληθεί το υπόλοιπο 50%.
 • Για την αναστολή του καταβλητέου ποσοστού 50% ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή, αίτημα αναστολής.
 • Με την αίτηση αναστολής, ο υπόχρεος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 για τα παγκόσμια έσοδα / εισοδήματα / περιουσιακή του κατάσταση και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
 • Αναστολή χορηγείται μόνο εφόσον κριθεί ότι η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια την πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης.
 • Η αναστολή δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.
 • Η απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής καταβολής εκδίδεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

Έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής

 • Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της στην αρμόδια φορολογική αρχή.
 • Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας αυτής, τεκμαίρεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε σιωπηρά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ