Επιτείνεται ο χρόνος υπαγωγής στην εθελούσια αποκάλυψη εισοδημάτων
Πηγή: EUROKINISSI/ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2017, από 23 Ιανουαρίου 2017 που ίσχυε αρχικά, η προθεσμία υπαγωγής κατηγοριών φορολογουμένων στη ρύθμιση περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.

Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις σε δύο αντίγραφα, καταγράφοντας όλα τα στοιχεία του φορολογουμένου και βεβαιώνοντας τον σχετικό φόρο.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή είτε ανακριβή δήλωση μπορούν μέχρι τις 31 Μαΐου να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή.

ρύθμιση καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2016.

Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι και τις 31 Μαρτίου, ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 8% του κύριου φόρου.

Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 31ή Μαρτίου και μέχρι το πέρας της προθεσμίας (31/5/2017), ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10% του κύριου φόρου. Ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο θα έπρεπε να έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση, ο πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται με συντελεστές από 5% έως και 25% (για δηλώσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί αντίστοιχα από το 2009 έως και το 2001) και ο πραγματικός χρόνος απόκρυψης του εισοδήματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι τη λήξη του προγράμματος καθώς και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρων ή προστίμων, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εντολή ή ο έλεγχος, προβλέπεται και συγκεκριμένη προσαύξηση φόρου.

Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβάλλονται τα ισχύοντα φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις και επιπλέον αίρονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Αν μάλιστα πληρωθεί ο φόρος, παύουν να ισχύουν τα διασφαλιστικά μέτρα και επιπλέον η οικειοθελής αποκάλυψη δεν συνεπάγεται νέο έλεγχο στη συνέχεια.

Διαβάστε επίσης