ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατάργηση της έκπτωσης φόρου των βουλευτών θα ισχύσει και για τους δικαστικούς

Η κατάργηση της έκπτωσης φόρου των βουλευτών θα ισχύσει και για τους δικαστικούς
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Επίπτωση στις αποδοχές των δικαστικών έχει το «ψαλίδι» στα φορολογικά προνόμια των βουλευτών που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Αυτό υποστηρίζει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην έκθεση που εξέδωσε για την ορθότητα των διατάξεων του εφαρμοστικού νόμου με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.

Η κυβέρνηση με το άρθρο 71 του πολυνομοσχεδίου καταργεί την έκπτωση στη φορολογία που είχαν έως σήμερα οι βουλευτές στη βάση της οποίας το 25% των δηλωθέντων εισοδημάτων τους να είναι αφορολόγητο. Το συγκεκριμένο προνόμιο είχε παραχωρηθεί στους βουλευτές μέσω της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975 και αφορούσε την έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης όλων των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή.

Αυτό σημαίνει πως για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την 11 Ιανουαρίου 2017 οι βουλευτές θα φορολογούνται όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι πολίτες. Να σημειωθεί δε πως η ετήσια αύξηση των εσόδων από την κατάργηση της έκπτωσης στους βουλευτές υπολογίζεται από το 2018 και έπειτα στα 44 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής ανέδειξε μια άλλη πτυχή της υπόθεσης αυτής δείχνοντας το πως η περικοπή των φορολογικών προνομίων των βουλευτών θα επηρεάσει και το μισθολόγιο των δικαστικών. Συγκεκριμένα επί του άρθρου 71 η έκθεση αναφέρει τα εξής:

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσµατος του έτους 1975 (Α΄ 23) της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής, τα οποία ορίζουν ότι «κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήµατος από την αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία,» από το υποκείµενο σε φόρο εισοδήµατος ποσό της βουλευτικής αποζηµίωσης «αφαιρείται ποσό ίσο µε το 25% του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζηµίωσης ως τεκµαρτό ποσό για την κάλυψη των δαπανών µίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών άσκησης του λειτουργήµατος».

Συναφώς, επισηµαίνεται ότι µε την 89/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγµατος έχουν κριθεί τα εξής:

«11. Επειδή, η διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ΄/1975 Ψηφίσµατος, η οποία, προστεθείσα µε το άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 3016/2002, παρέµεινε σε ισχύ µε το άρθρο 5 παρ. 12 του ν. 3842/2010, ερµηνευόµενη ενόψει των οριζοµένων στο άρθρο 26 του Συντάγµατος και των αρχών που προκύπτουν από το άρθρο αυτό, δηλαδή των αρχών της διακρίσεως των λειτουργιών, της ισοδυναµίας και της ισοτιµίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας, και εξειδικεύονται περαιτέρω, ως προς την δικαστική λειτουργία, στα άρθρα 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντάγµατος, είναι εφαρµοστέα και επί των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, προς διαφύλαξη των ανωτέρω συνταγµατικών αρχών.

Και τούτο διότι µε την ανωτέρω διάταξη αυξήθηκε πράγµατι το καθαρό ποσό της βουλευτικής αποζηµιώσεως µε την απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος ποσοστού 25% αυτής, δοθέντος ότι ναι µεν η απαλλαγή αυτή αποβλέπει, κατά το γράµµα της, στην κάλυψη δαπανών µίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών άσκησης του λειτουργήµατος του βουλευτού, οι δαπάνες, όµως, αυτές, όπως συνάγεται από τα εκτεθέντα στις προηγούµενες δύο σκέψεις, καλύπτονται πράγµατι όχι µόνον µε τις παροχές που χορηγούνται στους βουλευτές κατ’ εφαρµογήν των άρθρων 2 (το οποίο προβλέπει, στην παρ. 4, και επίδοµα προς µερική αντιµετώπιση των δαπανών οργανώσεως και λειτουργίας γραφείου) και 3 του ανωτέρω Ψηφίσµατος, αλλά και µε την παραχώρηση σε αυτούς πλήρως εξοπλισµένου γραφείου και την παροχή σ’αυτούς, ως τµήµατος των αποδοχών τους, λόγω της εξισώσεως αυτών µε τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, του προβλεποµένου για τους τελευταίους αντισταθµιστικού επιδόµατος για την δηµιουργία και την ενηµέρωση βιβλιοθήκης και την οργάνωση γραφείου».

Συνεπώς, η προτεινόµενη διάταξη δεν συνεπάγεται την κατάργηση της ως άνω ρύθµισης του Ζ΄/1975 Ψηφίσµατος µόνο ως προς τη βουλευτική αποζηµίωση, αλλά και ως προς τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών».

Μετά την παρατήρηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής η κυβέρνηση κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση με την οποία ορίζεται ότι η κατάργηση της έκπτωσης φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου για τους βουλευτές θα ισχύσει και για τους δικαστικούς.

Το εδάφιο το οποίο προστίθεται ορίζει ότι «λόγω της εξίσωσης της βουλευτικής αποζημιώσεις με τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών με τις υπ. Αρ. 89/213 και 6/215 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρθρο 88 του Συντάγματος (Μισθοδικείου) η κατάργηση θα ισχύσει και για τα ανωτέρο πρόσωπα πέραν των βουλευτών».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ