ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοιχεία λογαριασμών στέλνουν οι τράπεζες στην ΑΑΔΕ

Στοιχεία λογαριασμών στέλνουν οι τράπεζες στην ΑΑΔΕ
AFP

Το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 θα πρέπει οι τράπεζες να στείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στοιχεία για τους λογαριασμούς, τους τόκους, τα μερίσματα και τα ποσά από την πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων. Με τη σειρά της η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των κρατών, θα τα διαθέσει στις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης άλλων χωρών που μετέχουν στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους τις πληροφορίες από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ωστόσο κατ’ εξαίρεση για το έτος 2017, η πρώτη υποβολή αυτών των πληροφοριών μπορεί να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Να σημειωθεί πως η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αφορά σε στοιχεία για λογαριασμούς καταθέσεων, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα, ασφαλιστήρια συμβόλαια, ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων και ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Τον Ιούνιο 2017 δημοσιεύθηκε κατάλογος του ΟΟΣΑ με τις χώρες (δικαιοδοσίες) που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς.

Η Ελλάδα γνωστοποίησε στις 30 Ιουνίου προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ τον κατάλογο των χωρών με τις οποίες προτίθεται να θέσει σε ισχύ και να εφαρμόζει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ