ΕΛΛΑΔΑ

Το «γλωσσάρι» του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Το «γλωσσάρι» του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων
Pixabay

Ο νέος κανονισμός προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης –ή Γενικός Kανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) όπως είναι η επίσημη ονομασία του- παίρνει πλέον «σάρκα και οστά» και οι πολίτες της Γηραιάς Ηπείρου καλούνται τώρα να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους αλλά τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευτούν ή να ελέγξουν ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν στο άτομό τους.

Η νέα δέσμη των μέτρων εγκρίθηκε τον Μάιο του 2016 και έχει ως στόχο την προετοιμασία της Ευρώπης για την ψηφιακή εποχή.

Για αρκετούς Ευρωπαίους, ωστόσο, αρκετές έννοιες που σχετίζονται με τον νέο αυτό κανονισμό παραμένουν συγκεχυμένες.

Τι είναι, λοιπόν, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία δεδομένων και το αρχείο δεμένων;

eu 1232430 1280


Πηγή: Pixabay

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα µπορεί να εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιούνται µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η ανακοίνωση µε διαβίβαση, η διάδοση και κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, καθώς και το κλείδωμα, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσιτά µε γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση.

Υπεύθυνος της επεξεργασίας

Το όργανο ή ο οργανισμός της Κοινότητας, η Γενική ∆ιεύθυνση, η μονάδα ή κάθε άλλη διοικητική ενότητα που, αυτοτελώς ή από κοινού µε άλλους, καθορίζει τους στόχους και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι στόχοι και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται σε ειδική κοινοτική πράξη, η ίδια κοινοτική πράξη είναι δυνατό να ορίζει τον υπεύθυνο της επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια που ισχύουν για το διορισμό του.

Εκτελών την επεξεργασία

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου της επεξεργασίας.

«Τρίτος»

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο των δεδοµένων, τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άµεση εποπτεία του υπευθύνου της επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα.

Αποδέκτης

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδοµένα, είτε πρόκειται για τρίτο, είτε όχι. Ωστόσο, οι αρχές στις οποίες ενδεχοµένως ανακοινώνονται δεδοµένα, στα πλαίσια ειδικής ερευνητικής αποστολής, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων

Κάθε ελεύθερη, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει δήλωση βουλήσεως, µε την οποία το υποκείµενο των δεδοµένων δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ