ΕΛΛΑΔΑ

Επανακαθορίζεται το μισθολογικό καθεστώς των Δημοσίων Υπαλλήλων

Επανακαθορίζεται το μισθολογικό καθεστώς των Δημοσίων Υπαλλήλων
EUROKINISSI

Με το νομοσχέδιο επανακαθορίζεται το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους υπάλληλους του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού , των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και του προσωπικού των ΔΕΚΟ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η αποσύνδεση βαθμού - μισθού με τη θέσπιση ενός αριθμού μισθολογικών κλιμακίων (διαφορετικού ανά κατηγορία υπαλλήλων) για την κατάταξη των υπάλληλων.

Το νέο σύστημα αμοιβών προβλέπει τη μισθολογική επανακατάταξη των υπαλλήλων σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης τους. Ειδικότερα προβλέπονται 13 μισθολογικά κλιμάκια για τους υπάλληλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 19 κλιμάκια για τους της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Η εν λόγω κατάταξη είναι ανάλογη των ετών υπηρεσίας και των τυπικών προσόντων.

Ακομη, προβλέπεται διαφορετική μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης του υπαλλήλου. Ειδικότερα προβλέπεται τριετής από διετής που είναι σήμερα μισθολογική εξέλιξη των υπάλληλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ παραμένει διετής για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Προβλέπεται ιδιαίτερα προωθημένη μισθολογική κατάταξη για υπαλλήλους με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (4 χρόνια από 2), διδακτορικό (12 χρόνια από 6) ή αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (10 χρόνια συν ένα για όσους αποφοίτησαν με άριστα και από 6 συν 1), καθώς επίσης και για τους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τους οποίους προβλέπεται προσαύξηση του αντίστοιχου βασικού μισθού κατά 20%.

Διασφαλίζεται με τη μορφή της προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στους υπάλληλους σε περίπτωση μείωσης τους σε σχέση με αυτές που λαμβάνουν σήμερα. Η εν λόγω προσωπική διαφορά θα απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών η προσωπική διαφορά θα καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας (έως το 2020).

Στην ίδια βάση προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Περιορίζονται οι περιοχές στις οποίες η υπηρέτηση υπαλλήλου δικαιολογεί την καταβολή επιδόματος παραμεθορίου.

Σημαντικό είναι πως για πρώτη φορά καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (επιτροπές, ομάδες εργασίας, κ.α.) με εξαίρεση τα χρηματοδοτούμενα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Επιπλέον με τον νομοσχέδιο εισάγεται η αξιολόγηση των υπαλλήλων και η χορήγηση κινήτρων με βάση την αποδοτικότητα.

Με το νέο μισθολόγιο οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπάλληλου αποτελούνται από το βασικό μισθό, ο οποίος θα προσαυξάνεται κατά 10-15% ανάλογα με το βαθμό που καταλαμβάνει ο κάθε υπάλληλος, τις οικογενειακές παροχές, το επίδομα παραμεθορίων περιοχών, την προσωπική διαφορά και το επίδομα θέσης ευθύνης.

Ειδικά το επίδομα θέσης ευθύνης για τους προϊσταμένους διοίκησης προσαυξάνεται μεσοσταθμικά κατά 14% σε σχέση με σήμερα, οριζόμενο σε 1.000 ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ για τον Διευθυντή, 350 ευρώ για τον Υποδιευθυντή και 290 ευρώ για τον Τμηματάρχη, από 900 ευρώ, 400 ευρώ, 300 ευρώ και 250 ευρώ αντίστοιχα, που ισχύει σήμερα.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει μπόνους για τους πιο αποδοτικούς υπαλλήλους, το οποίο όμως θα δοθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2018 και αφού προηγηθούν δύο ατομικές αξιολογήσεις. Οι υπάλληλοι που κατά την αξιολόγηση τους λαμβάνουν άριστη βαθμολογία μπορούν να εξελίσσονται γρηγορότερα στη μισθολογική κλίμακα και σε ποσοστό 5-15% επί του συνόλου των υπαλλήλων, ανάλογα με τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Κατά 20% υψηλότερος θα είναι ο βασικός μισθός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Γενικών Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των κατόχων μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ