ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΟ: Λήγει 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία

ΚΤΕΟ: Λήγει 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία

Λίγες ώρες απέμειναν στους κάτοχους ΙΧ και δικύκλων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και θεωρούνται εκπρόθεσμοι, ώστε να ολοκληρώσουν τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο και να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμο 150 ευρώ.

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών, τις προηγούμενες ημέρες καθορίστηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για το πώς θα επιβάλλονται τα πρόστιμα σε όσους δεν έχουν περάσει από τον έλεγχο ΚΤΕΟ το τελευταίο εξάμηνο το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα τους.
Σύμφωνα με την απόφαση στους ιδιοκτήτες οχημάτων, για τα οποία παρέρχεται χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο έξι μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πρόστιμο ύψους 150 ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη φορολογική διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Για το πώς θα εντοπίζονται τα εκπρόθεσμα οχήματα που δεν πέρασαν εγκαίρως ΚΤΕΟ η απόφαση αναφέρει τα εξής:
Ο εντοπισμός των ιδιοκτητών οχημάτων στα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο της παρούσας γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στα παρακάτω ηλεκτρονικά αρχεία:
Το αρχείο των οχημάτων για τα οποία επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας το οποίο τηρείται στη ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών.
Το αρχείο των οχημάτων τα οποία είναι δηλωμένα ως κλεμμένα σε αστυνομικές αρχές της χώρας και τηρείται στο υπουργείο Μεταφορών.
Το αρχείο των οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία και τηρείται στο υπουργείο Μεταφορών.
Το αρχείο των ΙΧ και των μοτοσικλετών που βρίσκονται σε ακινησία και τηρείται στη ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών.
Το αρχείο δελτίων περιοδικών τεχνικών ελέγχων οχημάτων που τηρείται στο υπουργείο Μεταφορών.
Από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων θα παράγεται ηλεκτρονικό αρχείο που κατ’ ελάχιστον περιέχει για κάθε όχημα, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και συνιδιοκτητών εφόσον υπάρχουν, αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό πλαισίου, ημερομηνίες περιοδικών τεχνικών ελέγχων οχήματος, καθώς και χρόνο επιβολής του προστίμου της παρούσας.
Από το αρχείο αυτό η Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα εξαιρεί τα οχήματα για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, λόγω μη συμπερίληψης τους (μη πρόσκλησής τους) στα εκδοθέντα για τις οικείες συγκοινωνιακές περιοχές προγράμματα πρόσκλησης.
Εν συνεχεία η Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα εκδίδει συγκεντρωτική πράξη επιβολής προστίμου για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων οι οποίοι εντοπίσθηκαν εκπρόθεσμοι σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στην οποία θα αναφέρεται το ύψος του προστίμου και ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου στον οποίο θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται το πρόστιμο.
Η πράξη θα διαβιβάζεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με συνημμένο το σχετικό αρχείο, η οποία με τη σειρά της θα αναρτά την πράξη επιβολής προστίμου στο λογαριασμό των υπόχρεων στο Taxisnet στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» και με επιστολή θα γνωρίζει στους ιδιοκτήτες των οχημάτων την επιβολή του προστίμου των 150 ευρώ και θα τους καλεί να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός 20 εργασίμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής.
Η επιστολή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην τελευταία δηλωθείσα στη φορολογική διοίκηση διεύθυνση των ιδιοκτητών των οχημάτων και θεωρείται ότι έχει παραληφθεί με την παρέλευση 30 ημερών από την αποστολή της.
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται από τους πολίτες στην αρμόδια κατά τα επόμενα υπηρεσία, κάνοντας χρήση ειδικού εντύπου (υποβολής αντιρρήσεων), συνοδευόμενου με τα τυχόν κατάλληλα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση προβολής αντιρρήσεων λόγω βεβαίωσης προστίμου για όχημα με αναγραφή λανθασμένων στοιχείων, ο πολίτης απευθύνεται στο ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό). Η αρμόδια υπηρεσία εντός 10 εργασίμων ημερών από την υποβολή των αντιρρήσεων εξετάζει τη βασιμότητά τους και αποστέλλει στο υπουργείο Μεταφορών το αιτιολογημένο αποτέλεσμα της εξέτασης βασιμότητας των αντιρρήσεων.
Εάν γίνουν αποδεκτές οι αιτιάσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος τότε το πρόστιμο του θα διαγράφεται από τη βάση του υπουργείου Μεταφορών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ