ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΕΔ: Προϋποθέσεις και όροι για προγράμματα με χρήση του ΛΑΕΚ

ΟΑΕΔ: Προϋποθέσεις και όροι για προγράμματα με χρήση του ΛΑΕΚ

Απόφαση του ΟΑΕΔ περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος κατάρτισης που υλοποιείται από μικρές επιχειρήσεις με έως 25 εργαζόμενους εντός 2016.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που έχουν καταβάλλει την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ 0,24%). Η δαπάνη για το πρόγραμμα που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου, ανέρχεται στα 20 εκατ ευρώ. Το μέσο ωριαίο κόστος των προγραμμάτων κατάρτισης υπολογίζεται στα 14 ευρώ ανά καταρτιζόμενο. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με εργατικό κέντρο, το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος αυξάνεται κατά 1 ευρώ και 50 λεπτά.

Δικαιούχοι φορείς είναι οι εξής:

1.Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών (πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι), των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα και όχι μόνο ομοιοεπαγγελματική ιδιότητα. Οι παραπάνω φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης.

2. Οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους παραπάνω δικαιούχους.

3. Τα επιμελητήρια των οποίων οι επιχειρήσεις- μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1.

Οι επιστημονικοί σύλλογοι, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση της περιφέρειας (όπου ανήκουν) που επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους. Τα επιμελητήρια, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση του πρωτοδικείου (όπου ανήκουν), που επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους. Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν και κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ενός μόνο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα με την ιδιότητα των ανεξάρτητων καταρτιζόμενων:

1) Όταν οι εργοδότες τους δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών.

2) Όταν το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη.

3) Όταν οι εργοδότες τους με δήλωση δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου τους.

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται πάντα εντός των ορίων του Νομού όπου ανήκει το εργατικό κέντρο. Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

*Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου τους, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

*Καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησης τους για το έτος 2016.

*Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

*Το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

*Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Λ.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται :

Α) Από πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) σε πιστοποιημένες δομές των ανωτέρω Κέντρων Δια βίου Μάθησης ή σε ενοικιαζόμενες πιστοποιημένες δομές.

Β) Σε σχολικές αίθουσες, εφόσον αυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο.

Γ) Σε δομές των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.
- Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων. \

- Δεν είναι υπόγειοι.

- Διαθέτουν καλό αερισμό.

- Έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος.

- Διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κλπ.

- Διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.
Τα προγράμματα κατάρτισης:

*Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00' ώρα.

*Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η διάρκεια τους ορίζεται στις 32 ώρες.

*Ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις.

*Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο εργοδοτικός φορέας ή/και οριζόντιες θεματικές ενότητες (π.χ. χρήση Η/Υ, εκμάθηση γλωσσών, τεχνικές πωλήσεων, αρχές οργά¬νωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, αρχές marketing κ.λπ.).

Η υποβολή της πρότασης προγράμματος κατάρτισης γίνεται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr και μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης (στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης).

Στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κυριακές και οι επίσημες αργίες.

Οι Φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του ΛΑΕΚ για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για το έτος 2016, πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη, να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) τα στοιχεία τους.

Η υποβολή των προτάσεων για έγκριση θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων - μελών του φορέα όπως προκύπτει από μητρώο μελών ως εξής :

α. Έως 25 επιχειρήσεις - μέλη του φορέα εκπροσώπη¬σης των εργοδοτών, δύναται να εγκριθεί μία πρόταση.

β. Από 25 μέχρι 325 επιχειρήσεις - μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία επιπλέον πρόταση για κάθε 30 επιχειρήσεις.

γ. Για περισσότερες από 325 επιχειρήσεις - μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία επιπλέον πρόταση για κάθε 100 επιχειρήσεις πέραν των 325.

δ. Ο αριθμός προγραμμάτων που δύναται να εγκριθούν σε ένα Φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του νομού.

ε. Ο αριθμός των εγκεκριμένων προγραμμάτων ανά φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 15% του προϋπολογισμού κάθε νομού

στ. Σε περίπτωση αδιάθετου προϋπολογισμού του νομού, δύνανται να εγκριθούν επιπλέον προγράμματα ανά φορέα σύμφωνα με τη μοριοδότηση -αξιολόγησή τους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ