ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Σε δράσεις για το κλίμα το 25% του προϋπολογισμού

ΕΕ: Σε δράσεις για το κλίμα το 25% του προϋπολογισμού
AP Photo/Jean-Francois Badias

Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ. Αντί της δημιουργίας ειδικού μέσου χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Κομισιόν επέλεξε να ορίσει ένα ποσοστό-στόχο του προϋπολογισμού της ΕΕ που πρέπει να δαπανηθεί υπέρ της δράσης για το κλίμα.

Για την περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαΐκή Επιτροπή είχε αναλάβει τη δέσμευση να δαπανήσει τουλάχιστον το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ (20 %) υπέρ της δράσης για το κλίμα. Για την περίοδο 2021-2027, η εν λόγω τιμή-στόχος αυξήθηκε στο 25 %.

Σύμφωνα με νέα επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο καθορισμός τέτοιων τιμών-στόχου μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των κλιματικών στόχων της ΕΕ, εφόσον για την παρακολούθηση των δαπανών χρησιμοποιείται αξιόπιστη μεθοδολογία, η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλους τους τομείς πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα σημαίνει μέτρηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς των διαφόρων ενωσιακών πηγών χρηματοδότησης στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και αξιολόγηση της προόδου προς την υλοποίηση των εν λόγω στόχων δαπανών.

Πάντως, η κρίση του κορωνοϊού ενδέχεται να μεταβάλει τις πολιτικές προτεραιότητες, μετατοπίζοντας την εστίαση προς την αντιμετώπιση των απειλών για τη δημόσια υγεία, την τόνωση της οικονομίας ή τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τον Μάιο του 2020, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση για το ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου ανάκαμψης χρηματοδοτούμενου με δανεισμό, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της COVID 19. Η πρόταση αυτή τελεί επί του παρόντος ακόμη υπό συζήτηση.

Το συνολικό ύψος των δαπανών της ΕΕ για το κλίμα θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων και από το είδος των επενδύσεων επί των οποίων θα δαπανηθούν τελικά οι πρόσθετοι πόροι της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ