ΑΝΑΠΤΥΞΗ

«Πράσινη Μετάβαση»: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

«Πράσινη Μετάβαση»: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Συνομιλίες επιχειρηματιών ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σήμερα, Τετάρτη (22/3) στις 12:00 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» που θέλουν να ενταχθούν στη δεύτερη δέσμη δράσεων του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που έχει προκηρυχθεί.

Η Δέσμη Δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Yπενθυμίζεται ότι για την πρώτη δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 23 Φεβρουαρίου.

Η Δέσμη Δράσεων θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021- 2027 και συμβάλλει στον ειδικό στόχο «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων».

Οι δύο δράσεις

Το πρόγραμμα αφορά επενδυτικά σχέδια που έχουν στόχο την αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων / υπηρεσιών, με πριμοδότηση των ενεργειών «πράσινου» προσανατολισμού και είναι διαρθρωμένο σε δύο Δράσεις.

Η πρώτη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.00 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της ανέρχεται σε 300.000.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

  • Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος) 234.000.000
  • Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) 66.000.000.

Η δεύτερη δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

  • Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος) 312.000.000 ευρώ
  • Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) 88.000.000 ευρώ

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο πλαίσιο των δύο Δράσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

H υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ». Δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ή ήδη έχει εγκριθεί η αίτησή τους σε αυτή, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα δράση. Οι δικαιούχοι αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα μόνο στην περίπτωση που η αίτησή τους στην έτερη δράση απορριφθεί.