ΧΡΗΜΑ

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ «κομπίνες» με τις ενισχύσεις

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ «κομπίνες» με τις ενισχύσεις
Διασταυρώσεις στοιχείων για τζίρο και ρήτρα απασχόλησης Unsplash

Σε εκτεταμένους και εξονυχιστικούς ελέγχους επαγγελματιών και επιχειρήσεων που έλαβαν ενισχύσεις από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής για τον εντοπισμό κρουσμάτων παράνομης είσπραξης των φθηνών κρατικών δανείων με πλασματικές δηλώσεις ή με μη τήρηση της ρήτρας για την απασχόληση προχωρά η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ελεγκτικές αρχές έχουν συντάξει λίστα με περιπτώσεις φορολογούμενων που θεωρούνται ύποπτοι για καταστρατήγηση του νόμου καθώς εμφάνισαν μεγάλη πτώση του τζίρου η με τροποποιητικές δηλώσεις άλλαξαν δραστικά τα οικονομικά τους στοιχεία.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που μετά από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι παραβίασαν τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους και προϋποθέσεις θα κληθούν από την ΑΑΔΕ να επιστρέψουν άμεσα τα ποσά των ενισχύσεων και μάλιστα εντόκως από την ημέρα χορήγησης τους.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την πλήρωση του κριτηρίου του τζίρου θα διενεργηθεί αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ με διασταυρώσεις στοιχείων από το «φορολογικό αρχείο» και τις υποβληθείσες δηλώσεις των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων καθώς και με βάση πληροφορίες από τρίτους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην εκπλήρωση του καθοριστικού κριτηρίου για τη διατήρηση του απαιτούμενου επίπεδου απασχόλησης στις διάφορες περιόδους που αναφέρονται στα πλαίσια των επιστρεπτέων προκαταβολών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νόμο οι επιχειρήσεις που έλαβαν ενισχύσεις από την επιστρεπτέα προκαταβολή 3 υποχρεούνται να διατηρήσουν από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων προστίθεται για τον μήνα Αύγουστο 2020 και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ).

Για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τον υπολογισμό, στον αριθμό των εργαζομένων αναφοράς προστίθεται για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ).

Σχετικά με τις κυρώσεις το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας Επίσης θα επιστραφεί στο κράτος το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εκκαθαριστικό σημείωμα για το ύψος της οφειλής από το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της ενίσχυσης και ο αναλογών τόκος, όπως έχει υπολογιστεί μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης θα εμφανίζεται στο προσωπικό λογαριασμό του υπόχρεου στο πληροφοριακό σύστημα «myAADE».

Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ο τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι:

α) Η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφονται αλλά πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από το νέο τίτλο είσπραξης.

β) Η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού ενίσχυσης, υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος. Για το μέρος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εκδίδεται Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για την μείωση της αρχικής βεβαίωσης επιστρεπτέου ποσού, διατηρώντας τον αριθμό των υπολειπόμενων δόσεων, και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του εντόκως. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ προκύπτει εξόφληση του αρχικού τίτλου είσπραξης, το υπερβάλλον ποσό που τυχόν καταβλήθηκε έναντι του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφεται αλλά πιστώνεται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ