ΧΡΗΜΑ

Ρυθμίσεις δανείων άνω του 1 δισ. ευρώ μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Ρυθμίσεις δανείων άνω του 1 δισ. ευρώ μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού
Από το 2020 έως σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί ρυθμίσεις ύψους άνω των 7,5 δισ. ευρώ για τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια των τραπεζών Pixabay

Περισσότερες από 4.500 αιτήσεις με αξία περίπου 1 δισ. ευρώ έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και το Δημόσιο στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Συνολικά έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα ρυθμίσεις άνω των 250 εκατομμυρίων, ενώ ακόμα 170 εκατ. είναι σε φάση τελικής υλοποίησης.

Σε αυτά, το Δημόσιο παρέχει μια σημαντική άφεση χρέους της τάξης του 25% και οι χρηματοδοτικοί φορείς αποδέχονται περικοπή του χρέους κατά μέσο όρο στο 30% στο πλαίσιο της ρύθμισης που εξάγεται αυτοματοποιημένα από τον αλγόριθμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Μάλιστα, εκτιμάται πως τους πρώτους μήνες του 2023 το συνολικό ύψος των ρυθμισμένων δανείων θα έχει ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), κ. Τάσος Πανούσης ανέφερε ότι οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ έχουν συμβάλει ουσιαστικά στα σημαντικά βήματα που έγιναν την τελευταία τριετία για την αντιμετώπιση του συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέους, που αποτελεί και τη μείζονα κληρονομιά της υπερδεκαετούς κρίσης στην ελληνική οικονομία. Με τη συμβολή των εταιριών διαχείρισης τα ΜΕΔ των τραπεζών μειώθηκαν από 107 δισ. ευρώ το 2016 σε κάτω από 10 δισ. ευρώ, όπως εκτιμάται, στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Στη διαχείριση των δανείων αυτών, αλλά και των καθυστερούμενων δανείων που παραμένουν στην κατοχή των τραπεζικών ιδρυμάτων, οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ έχουν σαφή στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης ρύθμισης σημείωσε.

Όπως τόνισε, από το 2020 έως σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί ρυθμίσεις ύψους άνω των 7,5 δισ. ευρώ για τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, με την πλειονότητα των περιπτώσεων να περιλαμβάνει άφεση χρέους. Επιπλέον, στο ίδιο διάστημα από το 2020, ρυθμίστηκαν πάνω από 430.000 δάνεια ύψους άνω των 8,5 δισ. ευρώ τα οποία διατηρούν οι τράπεζες στην κατοχή τους και τα οποία αναταξινομήθηκαν ως υγιή, θωρακίζοντας τους τραπεζικούς ισολογισμούς, με την αύξηση του ενεργητικού και την υποστήριξη της οργανικής κερδοφορίας που ενισχύει την κεφαλαιακή τους βάση.

Υπενθυμίζεται πως κύριος στόχος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, ο οποίος θεσπίστηκε με το Ν. 4738/2020, είναι η αποτροπή της πτώχευσης φυσικών ή νομικών προσώπων και τον προσδιορισμό λύσεων διευθέτησης του χρέους με τη μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα.

Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός απαιτεί και προϋποθέτει μια πραγματική βούληση συνεργασίας του οφειλέτη προς την εξεύρεση της κατάλληλης για τη δανειακή του υποχρέωση ρύθμισης. Για πολλούς συνεργάσιμους δανειολήπτες ο Μηχανισμός δίνει συνεχώς και θα εξακολουθήσει να δίνει αποδεκτές ρυθμίσεις, κάτι στο οποίο βοηθάει σημαντικά η πλήρως ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και του συνόλου των σχετικών εγγράφων, η άμεση άντληση στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των πιστωτικών ιδρυμάτων και κατεξοχήν το γεγονός ότι μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού δεν ρυθμίζεται μία επιμέρους οφειλή, αλλά επέρχεται συνολική και ταυτόχρονη ρύθμιση όλων των αθετημένων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και τα πιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα να γίνεται μια πλήρης εκτίμηση της ικανότητας του οφειλέτη να ανταποκριθεί σε βάθος χρόνου στους όρους της προτεινόμενης ρύθμισης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ