ΧΡΗΜΑ

ΔΥΠΑ: Προσθεσμία για το εποχικό επίδομα έως 1.140 ευρώ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου

ΔΥΠΑ: Προσθεσμία για το εποχικό επίδομα έως 1.140 ευρώ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου
Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 557 ευρώ έως 1.114 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο INTIME NEWS (ΑΡΧΕΙΟ)

Προθεσμία μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος για να πραγματοποιήσουν την οριστική υποβολή των αιτήσεων τους. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 557 ευρώ έως 1.114 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο.

Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι οι εργαζόμενοι των επαγγελματικών κατηγοριών, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.

Πιο αναλυτικά το εποχικό επίδομα δικαιούνται τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα:

Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου - κινηματογράφου, του χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Παράλληλα, αίτημα για το εποχικό επίδομα μπορούν να υποβάλλουν οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση e-ΕΦΚΑ.

Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2022, που κατά το έτος 2021 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2022, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 ευρώ.

Σημειώνεται πως δικαιούχοι του βοηθήματος είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2022 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξής τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Αλλά και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2022 και μετά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, ακολουθώντας τα εξής βήματα: «Εργασία και ασφάλιση», επιλέγετε «Ανεργία» και τέλος επιλέγετε «Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ».

Ποια δικαιολογητικά χρειάζεστε

Οικοδόμοι

1) Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:

 • ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα του οικοδόμου
 • δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής του επιδόματος
 • δεν απασχολούσαν περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι κατά το έτος 2021
 • δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό των 495,75€

2) Για πολίτες τρίτων χωρών πλέον των ανωτέρω απαιτείται: άδεια διαμονής σε ισχύ, ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής.

Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)

Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:

1) α) κατά το έτος 2022 ασκούν το επάγγελμα του συγκεκριμένου κλάδου

β) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής του επιδόματος

γ) δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό των 495,75 €

2) α) Μουσικοί, χορευτές και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις: βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου

β) Χειριστές ανυψωτικών & εκσκαπτικών κλπ μηχανημάτων: άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος

γ) Σμυριδορύκτες Νάξου: βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας σύμφωνα με την με αριθμ. 30659/31-3-89 Υ.Α

3) Για πολίτες τρίτων χωρών πλέον των ανωτέρω απαιτείται: άδεια διαμονής σε ισχύ, ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής.

Το ποσό που θα λάβει το κάθε επάγγελμα

1. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

2. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

3. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών –ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

4. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών –τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου - κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χορευτών - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και των τεχνικών απασχολούμενών σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Πιο αναλυτικά:

- Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί

 • 95-210 ημερομίσθια από 752,14 θα λάβουν φέτος 824 ευρώ

- Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

 • 50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

- Υποδηματεργάτες

 • 50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

- Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων

 • 70-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

- Ηθοποιοί

 • 50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

- Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης

 • 50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

- Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

 • 50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

- Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου

 • 50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

- Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου

 • 50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

- Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου

 • 75 και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12 από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

- Σμυριδεργάτες

 • 50-240 ημερομίσθια από 1.016,40 θα λάβουν φέτος 1.114 ευρώ

- Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου

 • 50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

- Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

 • 50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ

- Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

 • 50-210 ημερομίσθια από 508,20 ευρώ θα λάβουν φέτος 557 ευρώ.

- Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες

 • 50-210 ημερομίσθια από 711,48 ευρώ θα λάβουν 780 ευρώ

- Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες

 • 50-210 ημερομίσθια από 711,48 ευρώ θα λάβουν 780 ευρώ

- Καπνεργάτες

 • 50-210 ημερομίσθια από 711,48 ευρώ θα λάβουν 780 ευρώ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ