ΧΡΗΜΑ

Ηλέκτρα: Παράταση προσθεσμίας και δύο αλλαγές στον οδηγό του προγράμματος

Ηλέκτρα: Παράταση προσθεσμίας και δύο αλλαγές στον οδηγό του προγράμματος
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να τροποποιηθεί ο οδηγός του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» Pixabay

Παράταση παίρνει η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα», ύψους 640 εκατ. ευρώ, του υπουργείου Ενέργειας που σκοπό έχει την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αναβάθμιση των κτιρίων του δημοσίου τομέα.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να τροποποιηθεί ο οδηγός του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», με βασικό σημείο της τροποποίησης την παράταση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης μέχρι και τις 30 Απριλίου 2023.

Παράλληλα, αλλάζει το ανώτατο όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων στο Πρόγραμμα από 1,50 ευρώ ανά εξοικονομούμενη πρωτογενή ενέργεια ετησίως (kWh/έτος), γίνεται 1,80 ευρώ.

Τονίζεται, επίσης, ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών για το μεσοδιάστημα μέχρι και την τροποποίηση του οδηγού συνεχίζει να ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ειδική πλατφόρμα hlektra.gov.gr.

Ενδεικτικές χρηματοδοτούμενες δράσεις που προβλέπονται μέσα από το πρόγραμμα είναι παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται.

Σημειώνεται πως τα κτίρια που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Ηλέκτρα» θα πρέπει (μεταξύ άλλων), μετά τις επεμβάσεις, να κατατάσσονται, κατ’ ελάχιστον, στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, του άρθρου 10 του ισχύοντος Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) [Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30–06–2017, ΦΕΚ 2367/Β’/12–07–2017], ενώ ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας, τουλάχιστον, κατά 30%.

Κατηγορίες υποψηφίων δικαιούχων του προγράμματος «Ηλέκτρα»

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του προγράμματος, σύμφωνα με τον ορισμό αυτών από την παρούσα πρόσκληση, εξειδικεύονται στις ακόλουθες 4 βασικές κατηγορίες πολεοδομικών χρήσεων:

1. Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ)

2. Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κλπ)

3. Γραφείων (εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια, επισκοπεία κλπ)

4. Λοιπές Χρήσεις Κτιρίων, που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ή είναι Ν.Π.Δ.Δ. (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ)

Χαρακτηριστικά επιλέξιμων κτιρίων

Μέσω της Πρόσκλησης του υπουργείου Ενέργειας για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» σημειώνεται πως μπορούν να χρηματοδοτηθούν επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες κατατάσσονται γενικά στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Επιλέξιμες 10 προς χρηματοδότηση είναι επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που πληρούν αυστηρά το σύνολο των εξής προϋποθέσεων:

1. Είναι νομίμως υφιστάμενα και λειτουργούν με την αντίστοιχη, πολεοδομικά, χρήση τους.

2. Ανήκουν στην ιδιοκτησία του υποψήφιου δικαιούχου. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα κτίρια δεν είναι ιδιόκτητα, απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ παραχωρητηρίου, για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και σχετική δήλωση του ιδιοκτήτη (βλέπε στοιχείο με α/α 16 της ενότητας 6).

3. Κατατάσσονται στην υφιστάμενη κατάστασή τους σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης από Γ’ έως και Η’ [Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’] του άρθρου 10 του Κ.Εν.Α.Κ.

4. Είναι κτίρια που δεν έχουν υποστεί ριζική ανακαίνιση.

5. Διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, βάσει Ε.Α.Κ. - 2000 και δεν έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας Α.

Επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων, πρέπει να ισχύουν και τα ακόλουθα:

1. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά επεμβάσεις σε ολόκληρα κτίρια και όχι σε κτιριακές μονάδες - τμήματα αυτών (εξαιρουμένων των μη θερμαινόμενων χώρων αυτών). Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα να είναι επιλέξιμο ένα, ή και περισσότερα κτίρια του ίδιου φορέα σε μία αίτηση, αρκεί να έχουν χρήση της ίδιας κατηγορίας. Μόνο σε περιπτώσεις κτιρίων όπου υπάρχει συστέγαση του υποψηφίου Δικαιούχου με ιδιώτη, είναι δυνατή η υποβολή αίτησης ως κτιριακή μονάδα, εξαιρώντας την άλλη κτιριακή μονάδα (αυτή του ιδιώτη δηλαδή), όταν αυτές είναι λειτουργικά ανεξάρτητες και με διακριτά τεχνικά συστήματα.

2. Οι επεμβάσεις πρέπει να αφορούν σε ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 500 m², ανά αίτηση στο Πρόγραμμα. Εξαίρεση από αυτή την προϋπόθεση για τις αιτήσεις ισχύει στις κάτωθι περιπτώσεις:

- Δήμοι κάτω των 40.000 κατοίκων

- Νησιωτικοί Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων 11

- Δήμοι που ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης, αλλά και σε περιοχές που πλήγηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (συγκεκριμένα Δήμοι που εντάσσονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Εύβοιας και Αρκαδίας)

- Δήμοι που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές κατά τα τελευταία δύο έτη Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι επεμβάσεις πρέπει να αφορούν σε ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 300 m², ανά αίτηση στο Πρόγραμμα.

3. Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία – χρήση του κτιρίου τουλάχιστον για χρονικό διάστημα (ωράριο και περίοδο λειτουργίας του κτιρίου) που εκτιμάται από την αντίστοιχη ΤΟΤΕΕ.

4. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά εργασίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, υπό το πλαίσιο των κανόνων επιλεξιμότητας της παρούσας Πρόσκλησης. 1.4

Χαρακτηριστικά επιλέξιμων επεμβάσεων

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προτεινόμενων κτιρίων αφορά σε επεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στα τεχνικά συστήματα αυτών, ως ακολούθως:

α) θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων,

β) αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα, υαλώσεις),

γ) εξωτερικά συστήματα σκίασης,

δ) συστήματα ψύξης χώρων,

ε) συστήματα θέρμανσης χώρων,

στ) συστήματα μηχανικού αερισμού,

ζ) παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ),

η) συστήματα ηλ. εγκαταστάσεων και φωτισμού χώρων,

θ) συστήματα επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,

ι) συστήματα αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και σύστημα διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου – BEMS,

  • ια) βοηθητικά τεχνικά συστήματα
  • ιβ) εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Τα τεχνικά συστήματα μπορεί να λειτουργούν συνδυαστικά. Όλες οι προτεινόμενες επεμβάσεις στα τεχνικά συστήματα αφορούν σε αντικατάσταση / εγκατάσταση, ή σε προσθήκη, και πρέπει να είναι οικονομικά σκόπιμες - ωφέλιμες. Κάθε προτεινόμενη επέμβαση θα ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ (πλην της περίπτωσης ιβ). Τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες

Δείτε εδώ την πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα»:

Πρόσκληση για το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Φορέας που θα τρέξει το πρόγραμμα είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων φορέων.

Το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, με
δυνατότητα παράτασης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ