ΧΡΗΜΑ

ΑΣΕΠ: Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για το διαγωνισμό του Μαρτίου

ΑΣΕΠ: Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για το διαγωνισμό του Μαρτίου
Η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας θα περιλαμβάνει τρία είδη ερωτήσεων: Ερωτήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού, Ερωτήσεις Λεκτικού Συλλογισμού και Ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων PEXELS (ΑΡΧΕΙΟ)

Νέα παραδείγματα για τις ερωτήσεις του γραπτού διαγωνισμού, μέσα από την οποία αναμένεται να καλυφθούν οι εκκρεμείς προσλήψεις του 2022 και του 2023, γνωστοποίησε το ΑΣΕΠ), ενόψει της εξέτασης που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2023.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία των υποψηφίων στον πανελλήνιο διαγωνισμό (Προκήρυξη/Πρόσκληση 2Γ/2022), παρατίθενται εμπλουτισμένες οδηγίες και παραδείγματα του είδους και του τύπου των ερωτήσεων που θα περιλαμβάνονται στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Επισημαίνεται ότι, οι ερωτήσεις που θα κληθούν να απαντήσουν οι υποψήφιοι θα είναι, αποκλειστικά και μόνον, του είδους και του τύπου που αναλύεται κατωτέρω αλλά με κλιμακούμενη δυσκολία.

Δείτε εδώ το αρχείο με τις αναλυτικές οδηγίες και τα παραδείγματα:

Εμπλουτισμένες Οδηγίες & Παραδείγματα

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας θα περιλαμβάνει τρία είδη ερωτήσεων:

  • Ερωτήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού
  • Ερωτήσεις Λεκτικού Συλλογισμού
  • Ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων

Πιο αναλυτικά:

1. Ερωτήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού

Ο αριθμητικός συλλογισμός αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να προβαίνουν σε λογικούς συλλογισμούς δίνοντας έμφαση στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ αριθμών.

Σε κάθε ερώτηση, ο υποψήφιος καλείται, αρχικά, να εντοπίσει, κάνοντας απλές πράξεις, τη μαθηματική σχέση που συνδέει τους αριθμούς της εκφώνησης. Στη συνέχεια πρέπει, με βάση τη μαθηματική σχέση που εντόπισε, να συμπληρώσει το κενό που συμβολίζεται ως (?) με μια από τις επιλογές (A, B, Γ, Δ) του πίνακα με το γκρι φόντο.

2. Ερωτήσεις Λεκτικού Συλλογισμού

Ο λεκτικός συλλογισμός αξιολογεί την ικανότητα να προβαίνει κανείς σε λογικούς συλλογισμούς κατανοώντας τη σχέση μεταξύ λέξεων. Ως εκ τούτου, η ζητούμενη σχέση δεν έχει γραμματικό ή συντακτικό ή ορθογραφικό χαρακτήρα καθώς δεν πρόκειται για εξέταση γνώσης της νεοελληνικής γλώσσας.

Σε κάθε ερώτηση, ο υποψήφιος καλείται, αρχικά, να εντοπίσει τη σχέση μεταξύ των δύο λέξεων (ενδεικτικά: λειτουργική σχέση, σχέση περιεχομένου, σχέση κοινής ιδιότητας) που εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή του πίνακα. Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσει τη λέξη ή το ζεύγος λέξεων που αντιστοιχεί στο κενό/ά που συμβολίζεται/ονται ως (;), με μια από τις επιλογές (A, B, Γ, Δ), που εμφανίζονται στις δυο τελευταίες γραμμές του πίνακα. Η απάντηση που θα επιλεγεί θα πρέπει να αποτυπώνει/περιγράφει, κατά την κρίση του υποψηφίου, τη σχέση που εντόπισε αρχικά.

3. Ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων

Οι ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων αξιολογούν τον τρόπο σκέψης του υποψηφίου όταν καλείται να αντιμετωπίσει μια υποθετική κατάσταση που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της εργασιακής καθημερινότητας ενός υπαλλήλου σε δημόσια υπηρεσία. Σε κάθε ερώτηση ο υποψήφιος, αφού διαβάσει προσεκτικά την περιγραφή και τα δεδομένα της υποθετικής κατάστασης, καλείται να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων εναλλακτικών απαντήσεων (Α, Β, Γ, Δ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κριτήριο της απάντησης που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι η, κατά την κρίση του υποψηφίου, πιο αποτελεσματική και σφαιρική αντιμετώπιση της υποθετικής κατάστασης. Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες από μία ενδεδειγμένες προσεγγίσεις σε κάθε ερώτηση. Ωστόσο, μία από αυτές αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αποτυπώνεται σε κάθε ερώτηση πιο αποτελεσματικά και σφαιρικά σε σχέση με τις υπόλοιπες

ΔΗΜΟΦΙΛΗ