ΧΡΗΜΑ

Σπίτι μου: Πώς θα γίνεται ο έλεγχος του ακινήτου και η έγκριση φακέλου

Σπίτι μου: Πώς θα γίνεται ο έλεγχος του ακινήτου και η έγκριση φακέλου
Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως 200.000 ευρώ, ενώ το δάνειο καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας INTIME

Η ανακοίνωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υλοποίηση του προγράμματος χορήγησης χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων σε νέους, «Σπίτι μου» διευκρινίζει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου, αλλά και την έγκριση του φακέλου δανείου από την τράπεζα.

Οι δικαιούχοι ηλικίας 25-39 ετών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά τους σε κάποια από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αρκεί να πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά και να έχουν συλλέξει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (κλικ εδώ).

Όσον αφορά στον έλεγχο του ακινήτου, θα πρέπει να υποβληθούν προς το πιστωτικό ίδρυμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Το Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (προσχέδιο συμβολαίου) ή ο τίτλος του προκατόχου του ακινήτου ή η Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας εφόσον δεν έχει γίνει συμβόλαιο.

β) Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.

γ) Κάτοψη ορόφου οικοδομικής άδειας (εγκεκριμένο από την πολεοδομία).

δ) Κτηματογραφικό Απόσπασμα (εφόσον το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).

ε) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

στ) Βεβαίωση Μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, σε ισχύ.

ζ) Σε περίπτωση ακινήτων με αυθαίρετη κατασκευή/χρήση υποβάλλονται τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η τακτοποίηση του ακινήτου.

η) Στην περίπτωση που το ακίνητο προς αγορά αποτελεί μονοκατοικία, επιπλέον υποβάλλεται:

  • τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας (με σφραγίδα πολεοδομίας),
  • διάγραμμα κάλυψης οικοδομικής αδείας (με σφραγίδα πολεοδομίας),
  • κατόψεις κατασκευαστικές (μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κτίριο όπως κατασκευάστηκε εμφανίζει σημαντικές διαφορές από τα εγκεκριμένα σχέδια).
Η ΚΥΑ του προηγράμματος

θ) Για την επιβεβαίωση ότι η αγορά του ακινήτου δε γίνεται από συγγενή α' ή β' βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα ένα η αίτηση χορήγησης δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο.

Κατά το νομικό και τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται και η πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του ακινήτου όπως ορίζονται στην παρ 1 και στις περ α και β της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022.

Όπως έχει ανακοινωθεί, τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 150 τ.μ. και παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών. Το δάνειο καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου με ανώτατο ποσό τις 150.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ (με πρόβλεψη για διπλασιασμό σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ