ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα προγράμματα σπουδών που πρωτοπορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τα προγράμματα σπουδών που πρωτοπορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το μέλλον της διά βίου εκπαίδευσης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε την επαγγελματική σας ανέλιξη, χωρίς να απαιτείται η φυσική σας παρουσία σε κάποιο ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να προσέξετε ιδιαιτέρως, είναι να επιλέξετε ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως το οποίο θα δώσει στο βιογραφικό σας το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.

H Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε το 2013 στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου να προσφέρει πιο εύκολη πρόσβαση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, οι οποίοι -λόγω γεωγραφικών, επαγγελματικών, οικογενειακών ή άλλων περιορισμών- δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία κάποιο πρόγραμμα. Με αυτό τον τρόπο, η Μονάδα Εξ Αποστάσεως ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για μάθηση και προωθεί τις ίσες ευκαιρίες σε θέματα εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων εναλλακτικής εκπαίδευσης.

Μα σημειωθεί πως όλα τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, καθώς και από το ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα, ενώ οι διδάσκοντες είναι μέλη ΔΕΠ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ή εξωτερικοί συνεργάτες με εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία από άλλα αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια.

Πώς πρωτοπορούν τα εξ αποστάσεως προγράμματα του EUC

Η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης λαμβάνει χώρα, στο σύνολό της, στο virtual campus, όπου χρησιμοποιείται η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο εκπαίδευσης περιστρέφεται γύρω από ένα ενιαίο κεντρικό στοιχείο: Τον εκπαιδευόμενο και τη διευκόλυνσή του στο δρόμο για τη μάθηση. Για τη διευκόλυνσή του απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σωστή προετοιμασία των δραστηριοτήτων μάθησης. Σε αυτές επιδρούν άμεσα 3 θεμελιώδη στοιχεία, τα οποία πρέπει να βρίσκονται πάντα παρόντα στην εκπαιδευτική διαδικασία, έστω και με διαφορετικό επίπεδο έντασης και συμμετοχής κάθε φορά. Ποια είναι όμως αυτά τα τρία στοιχεία;

2

Τα τρία θεμελιώδη στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Συνεργασία: Πρόκειται για ένα από τα βασικότερα στοιχεία του μοντέλου, που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξή του. Συγκεκριμένα, ορίζεται ως το σύνολο των επικοινωνιακών και συμμετοχικών δυναμικών που ευνοούν την κατασκευή γνώσης, η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης. Η συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί σε διαφορετικούς βαθμούς μέσα από διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά και μέσω διάφορων εργαλείων. Ωστόσο, η συνεργασία δεν αποκλείει την αυτόνομη εργασία, αφενός γιατί είναι απαραίτητη για συγκεκριμένες μαθησιακές καταστάσεις, αφετέρου επειδή το να εργάζεσαι αυτόνομα αποτελεί βασική δεξιότητα για την ορθή χρήση και αντιμετώπιση των παραπάνω εργαλείων συνεργασίας.

Καθοδήγηση: Η καθοδήγηση των μαθητών δεν περιλαμβάνει μόνο τη βοήθεια που τους παρέχεται σε επίπεδο περιεχομένων των διαφόρων μαθημάτων από τους ειδήμονες στα εκάστοτε αντικείμενα, αλλά επίσης περιλαμβάνει βοήθεια σχετικά τον προγραμματισμό της μελέτης τους, την επίλυση προσωπικών προβλημάτων, την αξιολόγηση και τη λήψη των αποφάσεων. Με την καθοδήγηση αυτή κάθε μαθητής τυγχάνει μεταχείρισης ανάλογης των αναγκών του, η οποία ξεκινάει από την πρώτη μέρα των σπουδών μέχρι και τη λήψη του τίτλου. Συγκεκριμένα, ο μέντορας (tutor) είναι ο υπεύθυνος για τη διαδικασία διδασκαλίας και εκμάθησης των μαθημάτων.

Μέσα: Με το γενικό όρο Μέσα εννοούμε όλα εκείνα τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τόσο το περιεχόμενο των διαφόρων μαθημάτων, όσο και το περιβάλλον και τα εργαλεία που φιλοξενούν και είναι απαραίτητα για τη διαδικασία της μάθησης, όπως, για παράδειγμα, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μάθησης, η αξιολόγηση, η πρόσβαση στα περιεχόμενα, η επικοινωνία, κλπ.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα

H Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καλύπτει πληθώρα πεδίων, για όλους όσοι επιθυμούν να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο το βιογραφικό τους θα ξεχωρίσει ανάμεσα στα υπόλοιπα.

Στα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως προγράμματα θα βρείτε τα:

Ενώ στα προπτυχιακά εξ αποστάσεως προγράμματα θα βρείτε τα: