ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

PRODEA INVESTMENTS: Διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2020

PRODEA INVESTMENTS: Διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2020

H Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,14 ανά μετοχή (καθαρό), έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2020 και καθόρισε τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Από τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος (ημ/νια αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020 (record date).

Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα»), για τους μετόχους που έχουν δώσει στοιχεία καταβολής μερίσματος στην Ελλάδα, και/ ή την αλλοδαπή ως εξής:

(i) Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με τη διαδικασία της συγκεντρωτικής πίστωσης διά των τοπικών συστημάτων πληρωμών (Ερμής ή Δίας) σε λογαριασμούς της Τράπεζας ή λογαριασμούς άλλων τραπεζών. (ii) Με τη διαδικασία της αυτόματης μαζικής πίστωσης μέσω των συστημάτων της Τράπεζας, όπου, όποιος δικαιούχος μέτοχος έχει ορίσει Χειριστή την Τράπεζα (Κωδικός Χειριστή: 552) και διαθέτει συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα, πιστώνεται άμεσα και αυτόματα από το σύστημα. (iii) Μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας, στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους. Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση της ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.).

Τυχόν μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Στήριξης Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Υποδ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εταιρειών & Ειδικών Εργασιών, Ακαδημίας 68, 10678, Αθήνα, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3328292 και 210 3328747.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ