ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η «αλυσίδα αξίας» που μας ενώνει

Η «αλυσίδα αξίας» που μας ενώνει
Αλυσίδα αξίας Δελτίο Τύπου

Τη μελέτη που αναλύει την αξία στην εθνική οικονομία και απασχόληση από τη συνολική δραστηριότητα της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της The Coca-Cola Company στην Ελλάδα, παρουσίασε ο Καθηγητής Ethan B. Kapstein, επικεφαλής της ομάδας της Steward Redqueen, της ανεξάρτητης εταιρείας που εξειδικεύεται σε μελέτες κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος.

Ακολουθώντας τη βραβευμένη με Νόμπελ μεθοδολογία του μοντέλου «εισροών-εκροών», η μελέτη αναλύει το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα που προκύπτει στη χώρα από όλα τα στάδια της δραστηριότητας: από την παραγωγή, συσκευασία, διακίνηση (τοπικοί παραγωγοί και προμηθευτές για πρώτες ύλες και υπηρεσίες), μέχρι την προώθηση και την τελική διάθεση των προϊόντων (χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο).

Σε όλους τους τομείς υποστηρίζονται εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας. Υπολογίζεται έτσι η προστιθέμενη οικονομική αξία, δηλαδή το σύνολο των εσόδων που εισπράττουν τα νοικοκυριά (από τις αμοιβές εργαζομένων και προμηθευτών), οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (με τη μορφή κερδών και αποταμιευμένου κεφαλαίου) και το Κράτος (μέσω των φορολογικών εισφορών), αλλά και η συμβολή στην απασχόληση, δηλαδή οι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (full-time equivalents – FTE) που υποστηρίζονται σε κάθε επιμέρους στάδιο.

Στη μελέτη συνυπολογίστηκε η δραστηριότητα των εταιρειών ΤΣΑΚΙΡΗΣ ABEE και Coca-Cola HBC Μ.Ε.Π.Ε., τοπικών θυγατρικών του Ομίλου Coca-Cola HBC AG (Coca-Cola HBC).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή Kapstein, η συνολική προστιθέμενη αξία της δραστηριότητας ανέρχεται σε €924 εκατ. (ποσό που ισοδυναμεί με το 0,5% του ΑΕΠ), δηλαδή για κάθε €1 άμεσης προστιθέμενης αξίας, δημιουργούνται €7 στην ελληνική οικονομία. Οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται ανέρχονται σε 21.300, ενώ για κάθε άμεση θέση εργασίας υποστηρίζονται άλλες 11 έμμεσες θέσεις στην ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης για την οικονομική συμβολή και την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται για τον κλάδο, τους πελάτες και συνεργάτες, τους προμηθευτές και συνολικά για την εθνική οικονομία, η δραστηριότητα της Coca-Cola Τρία Έψιλον και The Coca-Cola Company στην Ελλάδα:

• Έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην απασχόληση και στον κύκλο εργασιών του κλάδου των αναψυκτικών στην Ελλάδα: με 1.844 εργαζόμενους στις πωλήσεις, στις παραγωγικές μονάδες και σε διοικητικές θέσεις, απασχολεί σχεδόν τον 1 στους 2 εργαζομένους του κλάδου και συνεισφέρει με 54,6% στον κύκλο εργασιών του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.

• Υποστηρίζει συνολικά €462 εκατ. σε εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και κέρδη, από τα οποία τα €241 εκατ. αφορούν στους άμεσους συνεργάτες στην αγορά.

• Ενισχύει την ελληνική επιχειρηματικότητα και την τοπική παραγωγή, υποστηρίζοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στην εγχώρια βιομηχανία μεταποίησης, τον κλάδο των υπηρεσιών, αλλά και στα τελικά σημεία πώλησης, δηλαδή στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα στους καταναλωτές. Το λιανεμπόριο και οι επιχειρήσεις εστίασης HO.RE.CA είναι οι κλάδοι που ωφελούνται περισσότερο από αυτήν τη δραστηριότητα, με €72 και €169 εκατ. προστιθέμενη αξία αντίστοιχα.

• Η συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές υποστηρίζει €140 εκατ. σε εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και κέρδη (0,08% του ΑΕΠ), από τα οποία τα €99 εκατ. αφορούν σε άμεσους προμηθευτές (0,06% του ΑΕΠ).

• Αποδίδει το 1% του συνόλου των φορολογικών εσόδων του ελληνικού κράτους, που προκύπτει από άμεσους και έμμεσους φόρους. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 44% της συνολικής συμβολής στην ελληνική οικονομία.

• Υποστηρίζει συνολικά 21.300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας (το 0,6% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα). Το εισόδημα που προκύπτει από τις θέσεις αυτές υποστηρίζει πλήρως ή μερικώς 54.000 ανθρώπους. Από τις συνολικές θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται, 17.200 αναλογούν στο χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο και τις επιχειρήσεις εστίασης (0,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα και 80% της συνολικής απασχόλησης που υποστηρίζεται από τη δραστηριότητα).

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος της έρευνας αφορά στην ανάλυση της αξίας που δημιουργείται από την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος της προηγούμενης αξίας θα υπήρχε ακόμη και χωρίς την τοπική παραγωγή, τα μεγέθη που αντιστοιχούν αποκλειστικά στην παραγωγή των προϊόντων στην Ελλάδα, είναι:

• Προστιθέμενη αξία €79 εκατ., ανάλογη με το 0,04% του ΑΕΠ

1.528 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, από τις οποίες 753 θέσεις εργασίας στην εγχώρια βιομηχανία μεταποίησης, σχετικά με την προμήθεια ζάχαρης, φρούτων, κουτιών αλουμινίου, γυάλινων μπουκαλιών, κ.α., 352 θέσεις στις παραγωγικές μονάδες, 264 θέσεις στον γεωργικό τομέα, σε παραγωγούς πατάτας και έμμεσες θέσεις εργασίας σε παραγωγούς ζάχαρης και φρούτων.

Παρουσιάζοντας τη μελέτη, ο καθηγητής Kapstein επισήμανε σχετικά: «Αυτή η μελέτη καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο που έχουν οι δυναμικές επιχειρήσεις στην οικονομία. Δείχνει πως οι εταιρείες δημιουργούν οφέλη όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα πολλαπλό αποτύπωμα με θετικό αντίκτυπο πέρα από την εταιρεία, στην απασχόληση και στους σχετικούς κλάδους συνολικά».

INFOGRAPHIC CocaCola

Σχετικά με τη Μελέτη

Η μελέτη κοινωνικό-οικονομικού αποτυπώματος λαμβάνει υπόψη τις δραστηριότητες της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της The Coca-Cola Company στην Ελλάδα, καθώς και της ΤΣΑΚΙΡΗΣ ABEE και Coca-Cola HBC Services Ε.Π.Ε., τοπικής θυγατρικής του Ομίλου Coca-Cola HBC AG (Coca-Cola HBC). Εκπονήθηκε από τον καθηγητή Ethan B. Kapstein και τους συνεργάτες του από την εξειδικευμένη, ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος Steward Redqueen, ακολουθώντας το βραβευμένο με Νόμπελ μοντέλο «εισροών-εκροών». Η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της μελέτης, δίνει τη δυνατότητα επισκόπησης της λειτουργίας και του αποτυπώματος που προκύπτει από τη δραστηριότητα των εταιρειών, υπό ένα συνολικό και διευρυμένο πρίσμα και αποκαλύπτει την «αλυσίδα αξίας» που δημιουργείται κάθε φορά που ένας καταναλωτής και πελάτης επιλέγει τα προϊόντα που παράγονται και διανέμονται στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, παρουσιάζει την αλληλένδετη σχέση της ανάπτυξης της εταιρείας με αυτή των συνεργατών των πελατών και, όλων μαζί, με τη χώρα.

Οι Συντάκτες της Μελέτης

Η Steward Redqueen είναι συμβουλευτική εταιρεία στρατηγικής με γραφεία στο Άμστερνταμ, τη Βαρκελώνη και τη Νέα Υόρκη. Από το 2006 έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 100 μελέτες κοινωνικό-οικονομικού αποτυπώματος για πολυεθνικές εξορυκτικές εταιρείες, οργανισμούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, τράπεζες και οργανισμούς αναψυχής, αλλά και για το δημόσιο τομέα στην Ευρώπη στην Ασία, στην Αφρική και στη Νότιο Αμερική.

Ο Ethan B. Kapstein είναι επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή Woodrow Wilson του Πανεπιστημίου του Princeton και Ανώτερος Σύμβουλος επί των Οικονομικών στο Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Ειρήνη, ενώ υπηρετεί ακόμη ως Γενικός Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Διεθνούς Ηγεσίας McCain. Με την Steward Redqueen, ο καθηγητής Kapstein συνεργάζεται στις μελέτες οικονομικού αποτυπώματος. Επιπλέον στην έρευνα συμμετείχαν οι Teodora Nenova, Msc και Sabine Dankbaar, MA οι οποίοι εργάζονται ως σύμβουλοι της Steward Redqueen και έχουν συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος για πολλές εταιρείες και οργανισμούς.

Σχετικά με την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Με παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά εδώ και 47 χρόνια, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Μέσω ενός δικτύου εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα που περιλαμβάνει 25 γραμμές παραγωγής και μονάδες διανομής, παράγει και εμπορεύεται τόσο τα προϊόντα της The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Nestea, illyissimo και τα mixers Schweppes), όσο και τα προϊόντα που έχει αναπτύξει ως εταιρία (Amita, Frulite και το εμφιαλωμένο νερό ΑΥΡΑ), τα snacks TSAKIRIS, ενώ επίσης διανέμει τα ενεργειακά ποτά Monster. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προσφέρει επίσης ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο αλκοολούχων ποτών, που περιλαμβάνει προϊόντα των οίκων Edrington, Ισιδώρου Αρβανίτου, Brown-Forman και Gruppo Campari. Μάθετε περισσότερα στο www.coca-colahellenic.gr και στο www.facebook.com/CocaCola3E

Σχετικά με την The Coca-Cola Company στην Ελλάδα

Η The Coca-Cola Company είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με περισσότερα από 500 εμπορικά σήματα και περισσότερα από 3.500 προϊόντα σε όλες τις κατηγορίες μη αλκοολούχων ποτών (ανθρακούχων ποτών, χυμών και φρουτοποτών, εμφιαλωμένου νερού, καθώς και έτοιμου [ready-to-drink] καφέ και τσαγιού). Μαζί με την Coca-Cola, που αναγνωρίζεται ως το κορυφαίο εμπορικό σήμα στον κόσμο, η The Coca-Cola Company εμπορεύεται 16 brands αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των Coca-Cola Light/Diet Coke, Fanta, prite, Coca-Cola Zero, Vitamin water, Powerade, Minute Maid, Simply Georgia και DelValle. Μέσω του μεγαλύτερου συστήματος διανομής στον κόσμο, καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες απολαμβάνουν τα προϊόντα της, περισσότερες από 1,9 δισ. φορές την ημέρα. Η Τhe Coca-Cola Company δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο ως «Σύστημα», σε συνεργασία με τους κατά τόπους εμφιαλωτές της (300 εμφιαλωτές παγκοσμίως), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή / εμφιάλωση, καθώς και για την πώληση / φυσική διανομή των προϊόντων της.

Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της The Coca-Cola Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη χάραξη στρατηγικής μάρκετινγκ των προϊόντων της και παρέχει τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προϊοντικής και εταιρικής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες για τη διασφάλιση των ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων στις τρεις χώρες. Τα προϊόντα της The Coca-Cola Company που διατίθενται στην Ελλάδα είναι τα Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero χωρίς καφεΐνη, Fanta, Powerade, Sprite, Nestea, illyissimo Caffe, illyissimo Macchiato, illyissimo Cappuccino.
Στην Ελλάδα, εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company είναι η Coca-Cola Τρία Έψιλον που μαζί με την The Coca-Cola Company στην Ελλάδα, αποτελούν το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ