SPONSORED ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων

Η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων
Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ Ψυτάλλειας, Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος

Πρωτοπόρος στην εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας είναι η ΕΥΔΑΠ, που διαχειρίζεται τα υγρά και στερεά απόβλητα που προκύπτουν στις εγκαταστάσεις της με αυτόν τον τρόπο.

Τόσο στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) όσο και στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε συνεχείς αναβαθμίσεις, προκειμένου με υπευθυνότητα προς την κοινωνία και το περιβάλλον, τα απόβλητα από τις διαδικασίες να αξιοποιούνται στο έπακρο.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ έχει στόχο την προοδευτική μείωση των αποβλήτων αυτών, αλλά και των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές της. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία αποκτά ηγετικό ρόλο και συστρατεύεται με την παγκόσμια προσπάθεια πράσινης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα, όπως προκύπτει τόσο από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την εθνική κλιματική νομοθεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ενεργής συμβολής της ΕΥΔΑΠ στην παγκόσμια προσπάθεια υπεύθυνης διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών, προωθεί επίσης τη συλλογή και την ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών.

Πώς γίνεται η επεξεργασία ιλύος στις ΜΕΝ

Η ΕΥΔΑΠ έχει εκπονήσει και εφαρμόζει σχέδια επεξεργασίας της ιλύος, δηλαδή των αποβλήτων που προκύπτουν από τη διύλιση του νερού. Η ιλύς που δημιουργείται από την καθίζηση και την πλύση των φίλτρων, μεταφέρεται σε ειδικές δεξαμενές, όπου ακολουθούνται δύο «δρόμοι»:

  • Είτε περιλαμβάνεται στο ανακτώμενο νερό και οδηγείται εκ νέου στην είσοδο των ΜΕΝ, όπου υπόκειται και πάλι σε επεξεργασία
  • Είτε οδηγείται μέσω του αποχετευτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας.

Σε όλες τις ΜΕΝ της ΕΥΔΑΠ αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις προκειμένου να επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, κυρίως με την επεξεργασία και τη διαχείριση της ιλύος.

Αναλυτικά:

  • Στη ΜΕΝ Πολυδενδρίου, το 2019 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τέθηκε σε λειτουργία η σύγχρονη μονάδα διαχείρισης ιλύος. Η παραγόμενη στερεά ιλύς, συλλέγεται και μεταφέρεται σε αδειοδοτημένους χώρους.
  • Στη ΜΕΝ Ασπροπύργου, ολοκληρώθηκε το 2019 η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων συστημάτων επεξεργασίας της ιλύος και τέθηκαν σε λειτουργία.
  • Στη ΜΕΝ Αχαρνών, ξεκίνησε το 2019 η κατασκευή της μονάδας διαχείρισης ιλύος και εκπλυμάτων αντίστροφης πλύσης.
  • Στη ΜΕΝ Γαλατσίου, το έργο κατασκευής της μονάδας διαχείρισης ιλύος βρίσκεται σε φάση διαγωνιστικής διαδικασίας.

Επιπλέον, η ιλύς που παράγεται μετά την επεξεργασία του αδιύλιστου νερού, τυγχάνει περαιτέρω επεξεργασίας σε δεξαμενές κροκιδοκαθίζησης και καταλήγει στην μονάδα αφυδάτωσης.

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ετησίως τη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, για τις ποσότητες της παραγομένης επεξεργασμένης ιλύος. Ακολούθως, αυτή η ιλύς συλλέγεται από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για περαιτέρω αξιοποίηση, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων ως βελτιωτικό του εδάφους για διάφορες καλλιέργειες, στην τσιμεντοβιομηχανία και την κεραμοποιία.

Κυκλική οικονομία στη διαχείριση λυμάτων στα ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ

Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας εφαρμόζονται πλήρως στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της ΕΥΔΑΠ, με τον εξής τρόπο: Κατά την επεξεργασία των λυμάτων που γίνεται εκεί, προκύπτουν στερεά απόβλητα, η υπεύθυνη διάθεση και διαχείριση των οποίων αποτελεί προτεραιότητα για τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΥΔΑΠ. Πρόκειται για απόβλητα που παράγονται από τα παραπροϊόντα προ-επεξεργασίας των λυμάτων και ιλύ και τα οποία χαρακτηρίζονται ως «μη επικίνδυνα απόβλητα». Επομένως, οι τοπικές κοινωνίες των ΚΕΛ, για παράδειγμα, μπορούν να τα αξιοποιήσουν με διάφορους τρόπους και έρχονται σε προτεραιότητα.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ Ψυτάλλειας

Παράλληλα, τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία κατά το στάδιο της προ-επεξεργασίας των λυμάτων (εσχαρίσματα, άμμος και βαρέα στερεά), καθώς επίσης και της πρωτοβάθμιας ιλύος (εσχαρίσματα λεπτής εσχάρωσης ιλύος), οδηγούνται προς υγειονομική ταφή. Η ξήρανση της αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται και από τα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων πραγματοποιείται στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ).

Επιπλέον, κατά τη χώνευση της επεξεργασίας της λάσπης στα ΚΕΛ Ψυττάλειας και Μεταμόρφωσης παράγεται βιοαέριο, το οποίο αξιοποιείται για την παραγωγή ενέργειας:

  • 100% της ποσότητας που παράγεται στο ΚΕΛ Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εγκατάστασης.
  • 70% της ποσότητας βιοαερίου που παράγεται στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης (ΚΕΛΜ) χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εγκατάστασης.
  • 100% της ποσότητας του παραγόμενου ξηραμένου προϊόντος, αξιοποιείται θερμικά από την τσιμεντοβιομηχανία, ως εναλλακτικό καύσιμο, εφαρμόζοντας μια τεχνολογικά σύγχρονη, περιβαλλοντικά αποδεκτή και βιώσιμη λύση διαχείρισης.
Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ Ψυτάλλειας, φύλαξη βιοαερίου

Η αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού

Όπως τονίστηκε στην αρχή, από την επεξεργασία της ιλύος στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ προκύπτει επαναχρησιμοποίηση του νερού, η οποία επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

- Επαναχρησιμοποίηση στις ΜΕΝ: Το νερό που προκύπτει από την επεξεργασία ιλύος προστίθεται στην επαναχρησιμοποίηση του συνόλου του νερού που χρησιμοποιείται για πλύσεις φίλτρων, με την επανεισαγωγή του στο υδραγωγείο μεταφοράς ακατέργαστου νερού για διύλιση.

- Επαναχρησιμοποίηση στα ΚΕΛ: Το νερό που προκύπτει από την επεξεργασία στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) και Μεταμόρφωσης (ΚΕΛΜ), χρησιμοποιείται για άρδευση του πρασίνου και άλλες ανάγκες των εγκαταστάσεων σε νερό (πλύση, βιομηχανικό νερό). Πρόκειται για νερό που χρησιμοποιείται μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ και δεν διατίθεται ακόμη σε τρίτους.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ Ψυτάλλειας, Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης – Βιολογική Ιλύς

- Επαναχρησιμοποίηση στα νέα έργα αποχέτευσης ανατολικής Αττικής: Το νερό στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται στην άρδευση καλλιεργειών και περιαστικού πρασίνου, με στόχο να γίνεται πλήρης αξιοποίησή του στη συγκεκριμένη περιοχή.

- Επαναχρησιμοποίηση με απευθείας άντληση από το δίκτυο (sewer mining): Πρόκειται για ένα από τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Μία μονάδα sewer mining δέχεται λύματα απευθείας από το δίκτυο αποχέτευσης, τα επεξεργάζεται επιτόπου και στη συνέχεια παράγει ανακυκλωμένο νερό για επαναχρησιμοποίηση. Το ανακυκλωμένο νερό πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία και χρησιμοποιείται για την άρδευση εκτάσεων καλλωπιστικών φυτών στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στην Μεταμόρφωση, όπου έχει τεθεί σε λειτουργία η συγκεκριμένη τεχνική για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία τεχνική με σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι η μείωση ποσοτήτων των επεξεργασμένων απορροών που διατίθενται στους υδάτινους αποδέκτες και η μείωση της ζήτησης νερού από τους επιφανειακούς και υπόγειους υδροφορείς.

Η ΕΥΔΑΠ προχωρά στο κλιματικά ουδέτερο μέλλον του πλανήτη με σημαντικά βήματα και ουσιώδεις κινήσεις στρατηγικής σημασίας. Η αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεών της προς την κατεύθυνση αυτή και η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση του νερού, αυτού του πρωταρχικού πόρου, διασφαλίζει πως η επιχείρηση έχει ένα βιώσιμο μέλλον, μαζί με το φυσικό περιβάλλον της Αττικής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ