ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση εσόδων και κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2022

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση εσόδων και  κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2022

Αύξηση κατέγραψαν τα έσοδα και η κερδοφορία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο πρώτο εξάμηνο 2022 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Η αύξηση των εσόδων στα  276,7 εκατ. ευρώ οδήγησε σε αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (EBITDA) στα 95,7 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη άνοδο σημείωσαν και τα προσαρμοσμένα κέρδη για τους μετόχους, που διαμορφώθηκαν στα  44,5 εκατ. ευρώ.

 

Αναλυτικά, οι υψηλοί συντελεστές απόδοσης (load factor) του χαρτοφυλακίου σε συνδυασμό με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής και των εσόδων, με τα έσοδα από πωλήσεις ενέργειας να ανέρχονται σε 122,4 εκατ. ευρώ, έναντι 95,8 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ο κλάδος κατασκευών είχε έσοδα 24,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με 6,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 λόγω αυξημένων εσόδων από κατασκευή έργων για τρίτους. Να σημειωθεί ότι τα συνολικά έσοδα του τομέα κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που εκτελούνται για λογαριασμό του Ομίλου, ανέρχονται σε 92,4 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα κυρίως της κατασκευαστικής δραστηριότητας ανάπτυξης νέων Αιολικών Πάρκων, καθώς και της κατασκευής μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Tα έσοδα από τον κλάδο των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 8,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης εξαμηνιαίας περιόδου του 2021, σημειώνοντας αύξηση 13,6%, οφειλόμενη κυρίως στη βελτίωση μεγεθών της παραγωγής των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων μετά και την έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΜΕΑ Αρκαδίας.

Τέλος, ο κλάδος της διεθνούς εμπορίας ενέργειας παρουσίασε αύξηση εσόδων που ανήλθαν στα 120,9 εκατ. ευρώ, έναντι 26,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε συνέχεια των υψηλών τιμών ενέργειας στις διεθνείς αγορές.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adj. EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανέρχονται σε 95,8 εκατ. ευρώ, έναντι 68,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους, συνεπεία κυρίως των αυξημένων πωλήσεων ενέργειας από ΑΠΕ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη χρήσης (adj. net income) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 44,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: 28,8 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 33,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: 28,5 εκατ. ευρώ).

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 69,4 εκατ. ευρώ .Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε 138,8 εκατ. ευρώ (2021: 27,6 εκατ. ευρώ) κατευθυνόμενες στα υπό κατασκευή έργα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων) διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα στο τέλος του εξαμήνου ανερχόμενα σε 394,5 εκατ. ευρώ (2021: 397,4 εκ.).

Οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 1,07 δισ. ευρώ διαμορφώνοντας την καθαρή δανειακή θέση (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) την 30/06/2022 στο επίπεδο των 611,1 εκατ. ευρώ , έναντι 528 εκατ. ευρώ την 31/12/2021.

Η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022 έφτασε τα 895,3 MW. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2021, η εγκατεστημένη ισχύς εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 4,0%, καθώς ένας αριθμός πάρκων στην Ελλάδα βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία κατά την συγκεκριμένη περίοδο.

Οι ανεμολογικές συνθήκες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν αισθητά βελτιωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021 και σε συνδυασμό με τα σημεία που έχει αναπτύξει τα πάρκα του ο Όμιλος, οδήγησαν σε αύξηση των συντελεστών παραγωγής (load factor). Συγκεκριμένα, το load factor των έργων του ομίλου για την Ελλάδα έφτασε το 32% έναντι 28,8% την περασμένη χρονιά, για τη Βουλγαρία το 33,1% έναντι 29,4% και για την Πολωνία στο 32,4% έναντι 26,1%.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η παραγωγή από ΑΠΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 έφτασε τις 1,2 TWh, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Όμιλος παρουσίασε το ανανεωμένο του επενδυτικό πλάνο, στοχεύοντας τα 6,4 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2029, με ενδιάμεσο στόχο τα 3,3 GW στο τέλος του 2025, έναντι 895 MW σήμερα. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού προγράμματος υπολογίζεται στα € 5,9 δισ. για την περίοδο 2022-2029. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος έχει ήδη αυτή την στιγμή περισσότερα από 1,2 GW έργων υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή, ενώ άλλα 1,1 GW βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ