ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Συστημικοί έλεγχοι με έμφαση στους τομείς μεγάλης επικινδυνότητας

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Συστημικοί έλεγχοι με έμφαση στους τομείς μεγάλης επικινδυνότητας
Η άσκηση προληπτικής εποπτείας αποτελεί κύριο μέλημα καθώς και βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το 2023 INTIME

Την συστηματικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς μεγάλης επικινδυνότητας θέτει ως βασική προτεραιότητα για το 2023 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος εταιρικών ή οικονομικών γεγονότων που παρατηρούνται στην ελληνική αγορά, τα οποία θα μπορούσαν να συνιστούν προνομιακές πληροφορίες, καθώς και τις αλλαγές στη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στους Εκδότες, με την οποία εφιστά την προσοχή τους στην τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και στις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1210 της 13ης Ιουλίου 2022 και επισημαίνει καίρια σημεία για την ορθή κατάρτιση και επικαιροποίηση του Insider List σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υποδείγματα.

  • Η απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών αποβλέπει στην ορθή και διάφανη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.
  • Όπως είχε ήδη επισημάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τον περασμένο Ιούλιο προς τους Εκδότες κινητών αξιών, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα προληπτικά μέτρα που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις δημοσιοποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (κεφάλαιο 3), όπως και στη συμμόρφωσή τους με τα άρθρα 7 και 17 του ίδιου Κανονισμού, αναφορικά με την ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών και την αναβολή δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών.
  • Το Insider List που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αποτελεί εξίσου απαραίτητο εργαλείο τόσο για τους Εκδότες, ώστε να ελέγχουν τη ροή των προνομιακών πληροφοριών και τη διαχείριση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας, όσο και για τις εποπτικές αρχές όταν ερευνούν πιθανή κατάχρηση της αγοράς.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ