ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από 16 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος της Τράπεζας Πειραιώς

Από 16 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος της Τράπεζας Πειραιώς

Τη διανομή μερίσματος 0,06302662 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

Το άνω ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.608.759 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και συνεπώς το μέρισμα διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,06315840 ευρώ ανά μετοχή.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 24 του ν.4646/2019 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 40 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,06000048 ευρώ ανά μετοχή, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, ορίζεται η Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024.

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η Τρίτη 16 Ιουλίου 2024.

Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η "Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία", η οποία θα καταβάλει το μέρισμα με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της πληρώτριας Τράπεζας.

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 Α.Κ. περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι, μετά την εν λόγω παραγραφή, τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ