ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Μειώθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Εθνική Τράπεζα: Μειώθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο ομίλου στα 3 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, αντανακλώντας την ανάκαμψη των οργανικών εσόδων και τη μείωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα, καθώς και την κερδοφορία στη ΝΑ Ευρώπη.

Στα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, σημειώνεται, μεταξύ άλλων ότι το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώνεται για πρώτη φορά. Ειδικότερα, σε επίπεδο ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2016 (-7 εκατ. ευρώ ), εμφανώς βελτιωμένος έναντι του προηγούμενου τριμήνου (+126 εκατ. ευρώ), αποτυπώνοντας, κυρίως, το μηδενικό ρυθμό δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα έναντι αύξησης ύψους 127 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2016. Ειδικότερα, η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στη λιανική τραπεζική διατηρήθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-98 εκατ.), κυρίως, λόγω της μείωσης επισφαλειών σε δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί.

Ο ρυθμός δημιουργίας νέων επιχειρηματικών επισφαλειών επιβραδύνθηκε σε 81 εκατ. από 249 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2016, αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας έναν μικρό αριθμό επιχειρηματικών δανείων που καταγγέλθηκαν.

Οι καταθέσεις του ομίλου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και διαμορφώθηκαν στα 42,2 δισ. ευρώ (+0,3% σε τριμηνιαία βάση), αποτυπώνοντας, κυρίως, τη σταθεροποίηση των καταθέσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις στην Ελλάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση έναντι εκροών ύψους 0,9 δισ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2016. Από το τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2016, οι καταθέσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 0,3 δισ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank στα μέσα Ιουνίου, η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε σημαντικά σε 13,2 δισ. ευρώ τον Αύγουστο από 22,8 δισ. στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016, με την έκθεση στο μηχανισμό ΕLA να περιστέλλεται κατά 6,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και να διαμορφώνεται σε μόλις 5 δισ. ευρώ, συνιστώντας τη χαμηλότερη έκθεση στον κλάδο. Η τράπεζα έχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από το ευρωσύστημα έως και 9,8 δισ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα, τονίζεται στα οικονομικά αποτελέσματα, διατηρεί μακράν τη χαμηλότερη έκθεση στο μηχανισμό ELA στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο της παρέχει μοναδικό χρηματοδοτικό πλεονέκτημα, ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας. Επιπλέον, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διατηρήθηκε σε μόλις 91% στην Ελλάδα και σε επίπεδο ομίλου, στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Η ρευστότητα της ΕΤΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά 0,6 δισ. από τις συμφωνηθείσες πωλήσεις των ΑΣΤΗΡ και NBGI.

Ο δείκτης CET 1 διαμορφώθηκε σε 16,8%, εξαιρώντας τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos) και λαμβάνοντας υπόψη τις υπό ολοκλήρωση πωλήσεις των ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ και NBGI. Αν συνυπολογιστούν τα CoCos, ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 22,1%. Τα κεφάλαια της ΕΤΕ θα ενισχυθούν περαιτέρω από την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας.

Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων κεφαλαιακών ενεργειών, o δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,2% (στο 21,6%, συμπεριλαμβανομένων των CoCos).

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσμτα εξαμήνου ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε : «Το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς σηματοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Προγράμματος και την επακόλουθη επαναφορά της κατ' εξαίρεση αποδοχής ελληνικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού ∆ημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς και από την πώληση της Finansbank στην Qatar National Bank, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η πώληση ενίσχυσε τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά 3,6 δισ. ευρώ, τα οποία αξιοποιήθηκαν για τη μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και την εξάλειψη των ομολόγων Πυλώνα ΙΙ. Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα διατηρεί μακράν τη χαμηλότερη έκθεση ELA στον κλάδο, ανερχόμενη σε μόλις 5 δισ. ευρώ, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει το συγκριτικό χρηματοδοτικό πλεονέκτημα της ΕΤΕ, ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας.

Οι εξελίξεις αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι ενθαρρυντικές. Να σημειωθεί ότι η τράπεζα μείωσε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για πρώτη φορά κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τις θετικές τάσεις στις επανεισπράξεις, τις επιτυχείς αναδιαρθρώσεις και τις διαγραφές δανείων. Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 77% στην Ελλάδα και σε 75% σε επίπεδο ομίλου, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Αναφορικά με τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ο όμιλος σημείωσε οριακά κέρδη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τις θετικές τάσεις σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων στην Ελλάδα, με τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων να ανέρχονται σε 478 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η κερδοφορία στη ΝΑ Ευρώπη ενισχύθηκε περαιτέρω, συνεισφέροντας κέρδη ύψους 53 εκατ. ευρώ στα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου κατά το Α' εξάμηνο του 2016, τα διπλάσια σε σχέση με το Α' εξάμηνο του 2015.

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των CoCos και των συμφωνηθέντων πωλήσεων των ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ και NBGI, ανήλθε σε 22.1%. Η κεφαλαιακή μας θέση θα ενισχυθεί περαιτέρω από την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας».

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ