ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 7 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2017

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 7 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2017
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Στα 7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, ενώ τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 518 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στο δεύτερο τρίμηνο του 2017αυξήθηκαν 16% στα 292 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 4% και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 5%. Οι προβλέψεις δανείων στο δεύτερο τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε 259 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κάλυψης NPLs παρέμεινε σταθερός στο 68%.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 40,9 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2017, μειωμένες κατά 1,4 δισ. ευρώ έναντι του Δεκεμβρίου 2016 (-3%), κυρίως λόγω εκροών στην Ελλάδα, ακολουθώντας παρόμοια τάση με την ελληνική αγορά την ίδια περίοδο του 2016. Από τον Ιούνιο 2017 και μετά, η τάση αυτή αντιστράφηκε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, με αποτέλεσμα τη θετική μεταβολή για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 συνολικά.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα σχεδόν υποδιπλασιάσθηκε κατά το τελευταίο 12μηνο, υποχωρώντας στα 15,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2017 από 26,8 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 8,5 δισ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου.

Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 62 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 46,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 16,9%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ σε 16,5%. Στο τέλος Ιουνίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 9,7 δισ. ευρώ, ενώ τα εποπτικά κεφάλαια σε 8,8 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε σε 37,1% τον Ιούνιο 2017 (37,0% στην Ελλάδα) έναντι 37,8% το Μάρτιο 2017 τόσο για Όμιλο όσο και για Ελλάδα. Το υπόλοιπό τους μειώνεται για 7ο συνεχόμενο 3μηνο.

Σχολιάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου ανέφερε τα εξής: «Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης μεταξύ της Ελλάδας και των Θεσμών συνέβαλε στην άρση της οικονομικής αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε από την αρχή του 2017 και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανόδου», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς, αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση στα 549 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, υποβοηθούμενα από την ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 3% και τον περιορισμό του κόστους κατά 5%.

Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, οι προβλέψεις παρέμειναν στο υψηλότερο σημείο του εύρους των εκτιμήσεών μας, με συνέπεια ισοσκελισμένο αποτέλεσμα (break-even) για τον Όμιλο για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες σημείωσαν κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους 7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα υποχώρησε στο 50%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 47% για πρώτη φορά από τη συγκέντρωση της τραπεζικής αγοράς.

Στο τέλος του δεύτερου τρίμηνου, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16,9%, οριακά βελτιωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (16,8%). Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) μειώθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, μειωμένα κατά 4,9 δισ. ευρώ από το υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015, μειώνοντας τον σχετικό δείκτη στη Ελλάδα στο 37,0%.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και 3,3 δισ. ευρώ από το υψηλό τους αντίστοιχα. Επιπλέον, το βελτιωμένο κλίμα εμπιστοσύνης λόγω της συμφωνίας για τη δεύτερη αξιολόγηση, ενίσχυσε τις καταθέσεις των πελατών μας από τα μέσα Ιουνίου και αντέστρεψε τις εκροές, κλείνοντας το δεύτερο τρίμηνο με τριμηνιαίες εισροές ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Η τάση αυτή διατηρείται μέχρι τώρα και κατά το τρίτο τρίμηνο, με εισροές άνω των 300 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά 0,7 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 10,3 δισ. ευρώ ενώ μειώθηκε περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο, φθάνοντας τα 8,5 δισ. ευρώ προς τα τέλη Αυγούστου, κυρίως λόγω της περαιτέρω εισροής καταθέσεων, της απομόχλευσης και της διεύρυνσης της διατραπεζικής αγοράς repos.

Στα τέλη Μαΐου 2017, ανακοινώσαμε το νέο στρατηγικό μας σχέδιο για την περίοδο μέχρι το 2020 με τίτλο "Αgenda 2020". Επικεντρωνόμαστε στην πειθαρχημένη εφαρμογή αυτού του σχεδίου, έχοντας προτεραιότητες τη μείωση του κινδύνου του ισολογισμού, την επανεστίαση/επαναπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων, την εφαρμογή ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, τη βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων, την ενίσχυση των λειτουργιών παρακολούθησης κινδύνων και ελέγχων και, τέλος, την υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

Η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα («Piraeus Bank») κατέγραψε κέρδη ύψους 217 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, επιτυγχάνοντας απόδοση ενεργητικού 1,1%, η οποία αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της κύριας δραστηριότητάς μας και συνιστά ένδειξη για το τι μπορούμε να επιτύχουμε μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Η “Piraeus Bank” απέφερε ένα αποδοτικό σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων κατά το πρώτο εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένων καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου ΝΙΜ, το οποίο διαμορφώθηκε στις 310 μονάδες βάσης, εσόδων από προμήθειες επί του ενεργητικού στις 71 μονάδες βάσης και δείκτη κόστους προς έσοδα στο 52%.

Το «Piraeus Legacy Unit» (PLU) κατέγραψε ζημίες ύψους 217 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, ενώ μείωσε το επίπεδο σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά 1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Η μείωση του PLU θα επιταχυνθεί περαιτέρω μέσω προγραμματισμένων αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων, διαγραφών, αποεπενδύσεων και στοχευμένων πωλήσεων. Τους τελευταίους μήνες έχουμε επιταχύνει το ρυθμό αποεπένδυσης μη βασικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τη στρατηγική μας για τη μείωση των κινδύνων.

Με την ένταξή μου στην Τράπεζα Πειραιώς στα μέσα Απριλίου 2017, εργαζόμαστε εντατικά για την εφαρμογή του νέου μας στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα μας επιτρέψει να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα Πειραιώς σε μια από τις καλύτερες εμπορικές τράπεζες στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρό ισολογισμό, ικανό να παράγει βιώσιμα οικονομικά αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς μας στόχους.»

ΔΗΜΟΦΙΛΗ