ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 49,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Alpha Bank στο πρώτο εξάμηνο 2017

Στα 49,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Alpha Bank στο πρώτο εξάμηνο 2017
ALPHA BANK

Κέρδη 49,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2017 η Alpha Bank, ενώ σημείωσε υψηλή λειτουργική κερδοφορία παρά την απομόχλευση του ισολογισμού.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο εξάμηνο 2017, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 49,6 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 463,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2017, μειωμένες κατά 23,5% σε ετήσια βάση, και αντιστοιχούν σε 155 μονάδες βάσεως.

Τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων ανήλθαν σε 622,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2017, αυξημένα κατά 5,1% σε ετήσια βάση.

Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο ανήλθαν σε 34 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου 2017, αυξημένα κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2016.

Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 17,9%, ενισχυμένος κατά 74 μονάδες βάσεως σε τριμηνιαία βάση. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 9 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Η τράπεζα ανακοίνωσε πτώση των δανείων σε καθυστέρηση στην Ελλάδα κατά 0,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και αντίστοιχα, μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων κατά 0,5 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2017.

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 2 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2017. Τον Αύγουστο 2017, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), διαμορφώθηκε σε 9,1 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 4,1 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Μαντζούνης δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα τα εξής: «Το πρώτο εξάμηνο του 2017, η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα διατηρώντας υψηλή τη λειτουργική της κερδοφορία παρά την απομόχλευση του ισολογισμού. Η χρηματοδοτική μας βάση βελτιώθηκε σημαντικά με την περαιτέρω μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ συνεχίσθηκε η ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσεως, με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, να αυξηθεί στο 17,8%. Επιπλέον, επιτύχαμε τον τεθέντα στόχο μειώσεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων σύμφωνα με το επιχειρησιακό μας σχέδιο.

To οικονομικό περιβάλλον ενισχύθηκε από ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό έτος για τον τουρισμό καθώς και από την επιτυχή έκδοση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου τον Ιούλιο. Sτο πλαίσιο αυτό, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, επικεντρωνόμεθα στην περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως και στην εφαρμογή του σχεδίου μας για μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κερδίζει έδαφος».

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ