ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με διαδικασίες εξπρές η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

Με διαδικασίες εξπρές η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
EUROKINISSI

Με διαδικασίες εξπρές θα αναπροσαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στο σύνολο της χώρας όπως προκύπτει από απόφαση που υπέγραψε χθες η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Θεοπίστη Πέρκα.

Η απόφαση προβλέπει πως προκειμένου η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει στον καθορισμό νέων τιμών ζώνης, θα αναθέσει σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών τη σύνταξη άρτιας και τεκμηριωμένης εισήγησης για τις αντικειμενικές αξίες.

Η εισήγηση θα βασίζεται σε συγκεκριμένο έγγραφο πρότυπο, που θα είναι διαθέσιμο στους επιλεχθέντες εκτιμητές μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση προβλέπει πως οι εκτιμητές εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης διορισμού τους θα πρέπει να υποβάλουν την εισήγησή τους με τις τιμές ζώνης στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΠΣ για το σύνολο των ζωνών των Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων που θα τους έχουν ανατεθεί με τη σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Δεδομένου ότι οι αιτήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 2 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2018 εκτιμάται πως η σχετική υπουργική απόφαση διορισμού τους θα εκδοθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει πως το αργότερο έως τις 20 Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταθέσουν τις «άρτιες και τεκμηριωμένες» εισηγήσεις τους για τις τιμές ζώνης στο υπουργείο.

Ακολούθως αυτές θα διασταυρωθούν με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να εξαχθούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα αποτελέσματα για τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Η επιλογή των εκτιμητών

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών καθορίζεται σε 50 ευρώ ανά ζώνη τιμών ακινήτων, για την οποία θα συνταχθεί και θα κατατεθεί εντός του προκαθορισμένου διαστήματος εισήγηση τιμής. Η καταβολή της αμοιβής τους θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του έργου τους.

Η ανάθεση του έργου στους επιλεχθέντες «εισηγητές» θα γίνεται ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη των αιτήσεων προτίμησης των εκτιμητών, όπως έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε εκτιμητής δεν μπορεί να δηλώσει προτίμηση ή να επιλεγεί στο Δήμο ή στη Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα όπου βρίσκεται η έδρα του. Η σύνταξη εισήγησης για τις τιμές ζώνης κάθε Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας / Κοινότητας ανατίθεται σε τέσσερις εκτιμητές. Σε κάθε εκτιμητή δύναται να ανατεθεί η σύνταξη εισήγησης για τιμές κατ’ ανώτατο όριο 100 ζωνών.

Εάν σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια δεν συμπληρώνεται ο καθορισμένος αριθμός εκτιμητών ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα, ο αριθμός συμπληρώνεται από αυτούς που εξαιρέθηκαν λόγω έδρας. Εάν οι εξαιρεθέντες είναι περισσότεροι των απαιτούμενων για την συμπλήρωση του καθορισμένου αριθμού εκτιμητών, τότε ο αριθμός συμπληρώνεται τυχαία, κατόπιν σχετικής δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των εξαιρεθέντων. Εάν και πάλι δεν συμπληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός εκτιμητών τότε συμπληρώνεται τυχαία, κατόπιν σχετικής δημόσιας κλήρωσης μεταξύ όσων δήλωσαν ενδιαφέρον για ολόκληρη την επικράτεια.

Εάν οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις υπερβαίνουν τον ανωτέρω καθορισμένο αριθμό εκτιμητών ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα, επιλέγονται κατά προτεραιότητα αυτοί που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα. Εάν οι πληρούντες το κριτήριο της εντοπιότητας είναι περισσότεροι του καθορισμένου αριθμού εκτιμητών ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα, τότε επιλέγονται τυχαία, κατόπιν σχετικής δημόσιας κλήρωσης. Εάν είναι λιγότεροι, τότε ο αριθμός συμπληρώνεται από τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους κατόπιν σχετικής δημόσιας κλήρωσης. Η ανωτέρω κατανομή θα υλοποιηθεί από ειδική εφαρμογή Η/Υ που θα διαθέσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με χρήση αλγορίθμων παραγωγής τυχαίων αριθμών.

Η ανωτέρω δημόσια κλήρωση διεξάγεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, παρουσία δύο ακόμη υπαλλήλων της ίδιας Διεύθυνσης. Η κλήρωση θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου. Για τη διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις παριστάμενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης θα γνωστοποιηθούν τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών ή, σε περίπτωση ύπαρξης τεχνικών δυσλειτουργιών της ιστοσελίδας, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο ορισμός εκτιμητή σε οποιαδήποτε περιοχή βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων, ορίζεται εκτιμητής όμορης Περιφερειακής Ενότητας.

Η υποβολή της αίτησης

Για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας / υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.minfin.gr στην ενότητα Γ.Γ.Δημόσιας Περιουσίας -> Ψηφιακές Υπηρεσίες -> Δήλωση Ενδιαφέροντος Εκτιμητών Τιμής Ζώνης Αντικειμενικού ή στην ιστοσελίδα www.gsis.gr στην ενότητα Δημόσια Διοίκηση -> Δήλωση Ενδιαφέροντος Εκτιμητών Τιμής Ζώνης Αντικειμενικού.

Με την επιλογή του ανωτέρω συνδέσμου, εμφανίζονται τα διαπιστευτήρια του TAXISnet. Από το Μητρώο Φορολογούμενων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αντλούνται οι ακόλουθες πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα, ήτοι ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, Ημερομηνία Γέννησης και στοιχεία Δ/νσης, για την αξιοποίηση τους από τις εφαρμογές του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, για την εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εκτιμητών, τα ανωτέρω στοιχεία διασταυρώνονται με στοιχεία από το μητρώο εκτιμητών που τηρείται στο υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής).

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τον αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου τους και τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και να επιβεβαιώσουν υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι πιστοποιημένος εκτιμητής εγγεγραμμένος στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών με Α.Μ: (……..) και ενδιαφέρομαι για τη σύνταξη εισήγησης τιμών εκκίνησης για τις Περιφερειακές Ενότητες που επιλέγω, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Πιστοποιημένων Εκτιμητών του υπουργείου Οικονομικών».

Στη συγκεκριμένη σελίδα, οι εκτιμητές θα επιλέγουν μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, για τις οποίες ενδιαφέρονται να συντάξουν εισήγηση για τιμές εκκίνησης / τιμές ζώνης. Για κάθε Περιφερειακή Ενότητα που επιλέγουν, θα μπορούν να προβούν περαιτέρω σε δήλωση προτίμησης συγκεκριμένων Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων / Κοινοτήτων εντός της επιλεχθείσας Περιφερειακής Ενότητας, χωρίς, όμως, η επιλογή τους αυτή να είναι δεσμευτική για τον υπουργό Οικονομικών.

Τέλος, κάθε εκτιμητής θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ενδιαφέρον για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων ενεργοποιείται το κουμπί «Υποβολή» και με την επιλογή του από τον ενδιαφερόμενο αποθηκεύεται η αίτηση, εμφανίζεται στην οθόνη μοναδικός αριθμός και ημερομηνία καταχώρησης και ενεργοποιείται το κουμπί «Εκτύπωση».

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ