ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής: Αντισυνταγματική η υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής: Αντισυνταγματική η υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Τη θέση πως η υποχρεωτική διαμεσολάβηση είναι αντισυνταγματική καθώς παραβιάζει το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας διατυπώνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στη έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα για το πολυνομοσχέδιο.

«Προβληματισμός δύναται να δημιουργηθεί, κατ’ αρχάς, ως προς το κατά πόσον η έκταση της υποχρεωτικής προσφυγής στη διαμεσολάβηση, οι ειδικότεροι όροι οι οποίοι διέπουν τη διεξαγωγή της, καθώς και το κόστος που αυτή συνεπάγεται, θίγουν το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα (άρθρο 20), αλλά και στα άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, αναδεικνύοντας τον αντισυνταγματικό χαρακτήρα των διατάξεων.

Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής επικαλείται τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώματος δικαστικής προστασίας πρέπει να συνάδουν µε την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής δικαιοσύνης, και, περαιτέρω, να µην υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέραν των οποίων συνεπάγονται την άμεση ή έμμεση κατάλυση του προστατευομένου ατοµιμού δικαιώματος παροχής έννομης δικαστικής προστασίας.

«Υπό το φως των ανωτέρω, δημιουργείται προβληματισμός ως προς το εάν οι ρυθμίσεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου αναφορικώς προς τον θεσμό της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης συμβιβάζονται µε την αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας», τονίζεται στην έκθεση και προστίθεται πως «ζήτημα ανακύπτει κατά πόσον υφίσταται εύλογη σχέση αναλογικότητας μεταξύ των μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού καθώς, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός, πρώτον, θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα προσφυγής στη διαμεσολάβηση για έναν μεγάλο αριθμό αστικών και εμπορικών διαφορών, δεύτερον, καθίσταται υποχρεωτική, δυνάμει του άρθρου 183, παράσταση των μερών μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους και, τρίτον, ορίζεται ελάχιστη ωριαία αμοιβή του διαμεσολαβητή σε περίπτωση που αυτή δεν έχει συμφωνηθεί µε γραπτή συμφωνία των μερών».

Από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής επισημάνεται, μάλιστα, ιδίως, ότι η παράσταση µε πληρεξούσιο δικηγόρο, αλλά και η αμοιβή διαμεσολαβητή, η οποία είναι κατ’ ελάχιστον 170 ευρώ για δύο ώρες, και για απασχόληση πάνω από δύο ώρες η ελάχιστη ωριαία αμοιβή είναι 100 ευρώ, δύναται να οδηγήσει σε υπέρμετρο για τον πολίτη κόστος της διαμεσολάβησης, καθώς νομοθετικώς καθορίζονται, εν προκειμένω, µόνο κατ’ ελάχιστον τα όρια αμοιβής των διαμεσολαβητών, όχι δε και τα μέγιστα όρια αυτών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ