ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους ξεκινά η ΕΛΤΕ στις ελεγκτικές εταιρείες

Αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους ξεκινά η ΕΛΤΕ στις ελεγκτικές εταιρείες
Reuters

Με αυστηρά κριτήρια θα διενεργηθούν εφέτος οι ποιοτικοί έλεγχοι στις ελεγκτικές εταιρείες PwC, ΣΟΛ, EY, Deloitte, Grant Thornton, KPMG, κ.α., από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Η ΕΛΤΕ είναι η εθνική εποπτική αρχή αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων και η μόνη αρμόδια αρχή για τη δημόσια εποπτεία επί των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών.

Προ ημερών η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων καθόρισε το περιεχόμενο, τον τρόπο και τη διαδικασία των ποιοτικών ελέγχων της για το έτος 2018. Σύμφωνα με απόφαση του αντιπρόεδρου της ΕΛΤΕ Παναγιώτη Γιαννόπουλου οι ποιοτικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν στις ελεγκτικές εταιρείες λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα :

  • Το βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον στον ελεγχόμενο φορέα.
  • Το βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς, στις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, που ελέγχει ο ελεγχόμενος φορέας.
  • Τη δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας της τυχόν συγκέντρωσης των πηγών εσόδων του σε περιορισμένο αριθμό ελεγχόμενων οντοτήτων.
  • Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και ελεγκτικά θέματα.
  • Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις και τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων, που η ΕΛΤΕ έχει ήδη διενεργήσει. Στο σκέλος αυτό αναμένεται να γίνουν έλεγχοι για την ενοποίηση και γνωστοποίηση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (σ.σ. κυρίως στις τράπεζες).
  • Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
  • Τις τυχόν δυσανάλογα χαμηλές αμοιβές ελεγκτικών υπηρεσιών σε σχέση με το μέγεθος των ελεγχόμενων οντοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση οι ποιοτικοί έλεγχοι θα επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στην αξιολόγηση του σχεδιασμού του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου που υποχρεούται να διατηρεί ο ελεγχόμενος φορέας, στην αξιολόγηση των ελεγκτικών εργασιών επί των υποχρεωτικών ελέγχων που αναλαμβάνει ο ελεγχόμενος φορέας, στην αξιολόγηση του περιεχομένου της πιο πρόσφατης Έκθεσης Διαφάνειας, που έχει δημοσιεύσει η ελεγχόμενη ελεγκτική εταιρεία, στην αξιολόγηση των θεμάτων ανεξαρτησίας, κ.α..

Τέλος, πέραν των ανωτέρω οριζομένων, περιεχόμενο των ποιοτικών ελέγχων θα αποτελεί και η αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών, που έχουν υιοθετήσει οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων, από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ