ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα δοθεί το επίδομα ανεργίας στους «εγκλωβισμένους» εργαζόμενους

Πώς θα δοθεί το επίδομα ανεργίας στους «εγκλωβισμένους» εργαζόμενους
Pixabay

Ο ΟΑΕΔ εξέδωσε εγκύκλιο για την διαδικασία απόδοσης επιδόματος ανεργίας σε μισθωτούς, οι οποίοι θεωρούν ως απόλυση την μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους (μη καταβολή μισθών), αλλά και σε όσους βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.

Η επιδότηση είναι δυο ταχυτήτων, ήτοι άμεση με βάση το εξώδικο ή την αγωγή, αλλά τελεί υπό αναίρεση και ενέχει κίνδυνο επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που το δικαστήριο δεν δικαιώσει τον εργαζόμενο και μεταγενέστερη και αναδρομική αφού υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Ο εργαζόμενος επιδοτείται, εφόσον υποβάλει αίτηση στον ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από την επίδοση στον εργοδότη του εξώδικου ή της αγωγής, προσκομίζοντας και την έκθεση επίδοσης. Χρήση της διάταξης μπορούν να κάνουν όσοι υποβάλλουν ή έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής επιδότησης από 13/09/2017 και εξής (η επίδοση του εξώδικου ή της αγωγής μπορεί να είναι προγενέστερη αρκεί να μην έχει παρέλθει το 60ήμερο έως την υποβολή της αίτησης).

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει σε έκδοση δελτίου ανεργίας και δίνει επίδομα άμεσα ή αναδρομικά ως εξής:

Α. Άμεσα με εξώδικο ή αγωγή. Πρόκειται για πρόδρομη, υπό αίρεση επιδότηση, εφόσον χορηγείται πριν αποδειχθεί η καταγγελία της σύμβασης. Γίνεται με δυο τρόπους :

Α1. Με εξώδικο: ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει εντός 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η απόλυση. Αν δεν τα προσκομίσει εντός 6μήνου, ανακαλείται το δελτίο ανεργίας και η επιδότησή του ενώ πρέπει να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε. Δεσμεύεται να προσκομίσει :

α) δικαιολογητικά για την καταβολή μέρους ή εξόφληση της αποζημίωσης (π.χ. απόδειξη καταβολής α' δόσης, βεβαίωση εργοδότη περί καταβολής αποζημίωσης κ.ο.κ.). Η επιδότηση συνεχίζεται καθώς αποδεικνύεται η απόλυση. Το πρόβλημα λύνεται εξωδικαστικά. Δεν απαιτείται έντυπο καταγγελίας σύμβασης.

β) την αγωγή που τελικά κατέθεσε (ο εργοδότης δεν συναινεί). Η επιδότηση καταβάλλεται αλλά παραμένει υπό αίρεση μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση. Εργοδότης και εργαζόμενος έχουν παράλληλη υποχρέωση να προσκομίσουν στον ΟΑΕΔ αντίγραφο της τελεσίδικης απόφασης εντός 60 ημερών από την δημοσίευση αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμο 300€.

Α2. Με εξαρχής αγωγή: Ο ασφαλισμένος δεσμεύεται μόνο για την προσκόμιση της τελεσίδικης απόφασης εντός 60 ημερών επί ποινή προστίμου 300 ευρώ.

Τελεσίδικη απόφαση

Η επιδότηση ανακαλείται και καταλογίζεται ως χρέος το σύνολο των καταβληθέντων επιδομάτων – χωρίς να ανακαλείται το δελτίο ανεργίας – αν με την τελεσίδικη απόφαση δεν αναγνωρίζεται η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, αλλά ως παραίτησή του.

Β. Αναδρομικά, αφού η καταγγελία της σύμβασης αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ο ασφαλισμένος υποβάλλει αγωγή στον εργοδότη και αίτηση στον ΟΑΕΔ. Ο Οργανισμός θέτει την αίτηση σε εκκρεμότητα μέχρι να εκδοθεί η τελεσίδικη δικαστική απόφαση την οποία ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της. Εφόσον αναγνωρίζεται η καταγγελία της σύμβασης, ο ασφαλισμένος λαμβάνει αναδρομικά το σύνολο της επιδότησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ