ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη 1,27 δισ. ευρώ διένειμε η ΕΚΤ στις εθνικές κεντρικές τράπεζες

Κέρδη 1,27 δισ. ευρώ διένειμε η ΕΚΤ στις εθνικές κεντρικές τράπεζες
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Το καθαρό κέρδος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2017 ήταν 1,27 δισ. ευρώ. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών, ύψους 987,7 εκατ. ευρώ, προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ στις 31.1.2018 και αποφασίσθηκε να διανεμηθούν και τα υπόλοιπα εναπομένοντα κέρδη, ύψους 287,0 εκατ. ευρώ αύριο 23 Φεβρουαρίου 2018.

Οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017 δείχνουν ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 82 εκατ. ευρώ, σε 1,27 δισ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ και το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (asset purchase programme - APP).

Το 2017 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 1,812 δισ. ευρώ (2016: 1,648 δισ. ευρώ). Οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 534 εκατ. ευρώ (2016: 370 εκατ. ευρώ) ως αποτέλεσμα της αύξησης των τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το πρόγραμμα APP αυξήθηκαν κατά 140 εκατ. ευρώ σε 575 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων αγορών τίτλων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Αντιθέτως, οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme - SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 447 εκατ. ευρώ (2016: 520 εκατ. ευρώ). Οι τόκοι-έσοδα της ΕΚΤ από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί στο πλαίσιο του προγράμματος SMP ανήλθαν σε 154 εκατ. ευρώ (2016: 185 εκατ. ευρώ).

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις μειώθηκαν σε 161 εκατ. ευρώ (2016: 225 εκατ. ευρώ). Η μείωση των καθαρών πραγματοποιηθέντων κερδών οφειλόταν κυρίως στα χαμηλότερα κέρδη από μεταβολές τιμών από τους τίτλους σε δολάρια ΗΠΑ. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 105 εκατ. ευρώ (2016: 148 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης της αγοραίας αξίας ορισμένων τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ σε συνδυασμό με την αύξηση των σχετικών αποδόσεων.

Στους τίτλους που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, οι οποίοι αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος (κόστος κτήσης προσαρμοσμένο με τις αποσβεσθείσες υπέρ ή υπό το άρτιο διαφορές) και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, διενεργούνται έλεγχοι απομείωσης αξίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, δεν καταγράφηκαν ζημίες λόγω απομείωσης αξίας σε αυτά τα χαρτοφυλάκια.

Τα τέλη που επιβλήθηκαν στις εποπτευόμενες οντότητες ανήλθαν σε 437 εκατ. ευρώ (2016: 382 εκατ. ευρώ). Αυτά τα τέλη επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών της ΕΚΤ που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών της καθηκόντων. Η αύξηση το 2017 αφορά κατά κύριο λόγο τις εργασίες που σχετίζονται με τη στοχευμένη αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων (targeted review of internal models - TRIM).

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού και οι λοιπές διοικητικές δαπάνες αυξήθηκαν σε 535 εκατ. ευρώ (2016: 467 εκατ. ευρώ) και 539 εκατ. ευρώ (2016: 487 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα, λόγω της αύξησης των δαπανών που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ.

Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 19% σε 414 δισ. ευρώ (2016: 349 δισ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP.

Οι συνεχιζόμενες αγορές τίτλων στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οδήγησαν σε αύξηση του ενοποιημένου ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, κατά 22% σε 4,472 δισ. ευρώ (2016: 3.661 δισ. ευρώ). Οι τίτλοι που διακρατεί το Ευρωσύστημα για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν κατά 732 δισ. ευρώ σε 2,386 δισ. ευρώ (2016: 1,654 δισ. ευρώ).

Οι διακρατούμενοι τίτλοι που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΡ αυξήθηκαν κατά 754 δισ. ευρώ σε 2,28 τρις. ευρώ, ενώ οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο των πρώτων δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών και του SMP μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, κατά 9 δισ. ευρώ και 13 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ