Τράπεζας Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 2 εκατ. ευρώ το 2017
Πηγή: EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά θετικό στα 2 εκατ. ευρώ το 2017. Το καθαρό κέρδος του κύριου τραπεζικού πυλώνα «Piraeus Core Bank» διαμορφώθηκε στα 413 εκατ. ευρώ το 2017, επιτυγχάνοντας απόδοση εσόδων προς το σύνολο του ενεργητικού 1,1%.

Οι προβλέψεις δανείων ύψους 1,128 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2017 έναντι 296 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση των επιπέδων κάλυψης.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5% στο 1 δισ. ευρώ το 2017, έναντι 960 εκατ. ευρώ το 2016 (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους ευρώ77 εκατ. πέρυσι από την πώληση ποσοστού στη VISA) κυρίως λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων και σημαντικής προόδου στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Στην Ελλάδα τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 982 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 8% έναντι των 908 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων για την Τράπεζα και αποτελούν περισσότερο από το 94% των συνολικών καθαρών εσόδων της δραστηριότητας στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανθεκτικότητα παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ενεργητικού, και ανήλθαν σε 1,93 δισ. ευρώ το 2017, οριακά μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Για τον Όμιλο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε ευρώ2.040 εκατ. το 2017, μειωμένα κατά 2% έναντι του 2016.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν το 2017 κατά 18% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα (20% σε επίπεδο Ομίλου) στα 348 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες προμήθειες κυρίως από κάρτες.

Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 1,150 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% έναντι του 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-6% ετησίως). Η μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας σχετίζεται κυρίως με το κλείσιμο περαιτέρω καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς.

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 42,7 δισ. ευρώ στα τέλη του 2017. Οι καταθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 40,9 δισ. ευρώ (+4% σε ετήσια βάση) ως αποτέλεσμα της τάσης επιτάχυνσης της αποκατάστασης των εγχώριων καταθέσεων.

Τα δάνεια προ προβλέψεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 58,6 δισ. ευρώ (εξαιρουμένου εποχιακoύ δανείου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 1,6 δισ.) στα τέλη Δεκεμβρίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 43,1 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά το ήμισυ στη διάρκεια του 2017, υποχωρώντας στα 9,7 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 από 20,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016.

Ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου μετά την επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 διαμορφώθηκε την 1 Ιανουαρίου 2018 σε 15,4% λαμβάνοντας υπόψιν τις αποεπενδύσεις σε εξέλιξη. Η επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 διαμορφώνεται σε 1,6 δισ. ευρώ. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 9,5 δισ. ευρώ, ενώ τα εποπτικά κεφάλαια Common Equity Tier1 (CET-1) σε 7,5 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του 2017 ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γεώργιος Χαντζηνικολάου δήλωσε τα εξής:

«Μετά από δύο χρόνια σταθεροποίησης, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ανάπτυξη το 2017. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4%, η ανεργία υποχώρησε στο 21,5% και ο δείκτης οικονομικού κλίματος αναρριχήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014. Για το προσεχές μέλλον, αναμένουμε το πραγματικό ΑΕΠ να αυξηθεί κατά περίπου 2%, από το 2018 και εφεξής.

Ο καθοριστικός παράγοντας που θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή θα είναι η ολοκλήρωση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής τον Αύγουστο 2018 και η εστίαση στην εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα θέσουν τις βάσεις για την επιστροφή στην κανονικότητα και θα αποτελέσουν αφετηρία για διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικές θετικές αλλαγές στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, καθώς η νέα διοικητική ομάδα συνεχίζει να εξελίσσεται υλοποιώντας το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας.

Παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών μας στόχων. Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να συνδράμει στην ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, ουσιαστικό παράγοντα για αειφόρο, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε από την πλευρά του τα τα εξής: «Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς έκανε σημαντικά βήματα μπροστά, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να ενισχύσει τις προβλέψεις.

Ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων και της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 βελτίωσε σημαντικά την κάλυψη των NPE/NPL και διευκολύνει την απομόχλευση του ενεργητικού και τη μείωση του κόστους κινδύνου από εδώ και στο εξής.

Η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ήταν υψηλή. Τα NPE και NPL τον Δεκέμβριο του 2017 υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο από το υψηλό του Σεπ.2015, κατά 3,0 δισ. ευρώ και 3,7 δισ. ευρώ, στα 32,9 δισ. ευρώ και 20,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα, ξεπερνώντας τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν τεθεί για το τέλος 2017, τόσο για τα NPE όσο και για τα NPL. Ο αρνητικός σχηματισμός νέων NPL στην Ελλάδα επιταχύνθηκε κατά το 4ο 3μηνο 2017 στα -ευρώ0,7 δισ. (122 μ.β. επί των μεικτών δανείων). Επιπλέον, εντείνοντας τις εμπροσθοβαρείς προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε το προβληματικό χαρτοφυλάκιο δανείων, διπλασιάσαμε τις απομειώσεις αξίας δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στα 2,0 δισ. ευρώ το 2017 έναντι 1,0 δισ. ευρώ το 2016. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή οριακού αποτελέσματος χρήσης μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2017. Οι δείκτες κάλυψης NPE και NPL pro-forma για την κατά την 1η Ιαν. 2018 επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 ενισχύθηκαν στο 52% και 83% αντιστοίχως.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε όλες τις απαραίτητες δράσεις, ώστε να επιτύχει τους επιχειρησιακούς στόχους της για τα NPE μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων. Όσον αφορά στις πωλήσεις, η Τράπεζα έχει 2 έργα σε εξέλιξη: α) 2,0 δισ. ευρώ (συμβατικών απαιτήσεων) επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις και β) 2,3 δισ. ευρώ (συμβατικών απαιτήσεων) μη εξασφαλισμένων καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων. Και οι δύο συναλλαγές αθροιστικά αναμένεται να έχουν επίπτωση την αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 κατά 20 μ.β. περίπου. Ο μεταβατικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 την 1η Ιανουαρίου 2018, έφτασε το 15,4% συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει αποεπενδύσεων.

Η πορεία αποκατάστασης της καταθετικής βάσης της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει σταθερή και ισχυρή. Οι εισροές προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανήλθαν σε ευρώ7,0 δισ. το δεύτερο μισό του 2017, από τις οποίες το 38% προς την Τράπεζα Πειραιώς (ευρώ2,7 δισ.). Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος του 2017 υποχώρησε στο 98%, κάτω από τον στόχο του 115% του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το 2018. Η εξάρτηση από τον ELA έχει μειωθεί σημαντικά στα 5,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017 από 12 δισ. ευρώ το 2016, ενώ το τρέχον υπόλοιπο διαμορφώνεται κάτω από τα ευρώ2,0 δισ. Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον ELA μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2018. Βασικός στόχος της νέας διοικητικής ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς είναι η δημιουργία ενός κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου για τον Όμιλο.

Οι επιταχυνόμενες δράσεις μας για εξορθολογισμό του κόστους, οδήγησαν το δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 52% το 2017 από 55% το 2016, βάση για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας για μείωση του κόστους περίπου στο 40% επί των εσόδων το 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Τράπεζα προγραμματίζει ενέργειες περιορισμού του κόστους της τάξης άνω των ευρώ200 εκατ. για την περίοδο 2018-2020. Για το 2018, δεσμευόμαστε για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, την επίτευξη των στόχων μας για τα NPE, το μηδενισμό της εξάρτησης από τον μηχανισμό ELA, και την παροχή χρηματοδότησης άνω των 3,0 δισ. ευρώ στους πελάτες μας στην Ελλάδα».

Διαβάστε επίσης