Μετά το Πάσχα η ένταξη στις 120 δόσεις για οφειλές έως 50.000 ευρώ
Πηγή: CNN Greece

Γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί που χρωστούν στην εφορία ή και στο ταμείο τους ποσά έως 50.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα μετά το Πάσχα να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών μετά τις 16 Απριλίου στη διεύθυνση www. keyd.gov.gr λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 εφόσον έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και έχουν σε μία από τις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα (εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών) και δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή (εκτός αν αφορά μη απόδοση ΦΠΑ, ΦΚΕ, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη σε βαθμό κακουργήματος.

Διαβάστε επίσης