ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Κέρδη 65,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2018

Alpha Bank: Κέρδη 65,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2018
(EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΗΣ)

Κέρδη μετά από φόρους 65,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Alpha Bank στο πρώτο τρίμηνο 2018, έναντι κερδών 48,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2017.¨

Το καθαρό έσοδο τόκων μειώθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 443,8 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων καθώς και το μικρότερο ημερολογιακά τρίμηνο, τα οποία αντιστάθμισαν εν μέρει το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις κεντρικές τράπεζες.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν αύξηση 11,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 84,4 εκατ. ευρώ, από την ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες, καθώς και τη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχειρίσεως εργασιών επενδυτικής τραπεζικής, χρηματιστηριακών συναλλαγών και διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου.

Το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 268,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 9,7%, κυρίως λόγω της αρνητικής επιπτώσεως του καθαρού εσόδου τόκων.

Οι ζημίες απομειώσεως διαμορφώθηκαν σε 335,8 εκατ. ευρώ, έναντι 243,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αυξήσεως των ατομικών προβλέψεων απομειώσεως στα χαρτοφυλάκια επιχειρήσεων και των συλλογικών προβλέψεων απομειώσεως του χαρτοφυλακίου iδιωτών.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ μετά από διαγραφές, κατά το πρώτο τρίμηνο 2018. Ο δείκτης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων για τον όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,8%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης καλύψεως ανήλθε σε 50%. αντιστοίχως, τα δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 0,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο 2018 και συνεπώς ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 35,2% για τον όμιλο, με τον αντίστοιχο δείκτη καλύψεως να ανέρχεται σε 73%.

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 14,4 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 25,7% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Τα υπόλοιπα καταθέσεων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2018 και ανήλθαν σε 35,9 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2018. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 30,3 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 0,9 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, λόγω κυρίως των εισροών από τη γενική κυβέρνηση.

Η χρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες μειώθηκε κατά 2,3 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2018 και ανήλθε σε 7,9 δισ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 0,9 δισ. ευρώ, της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 0,4 δισ. ευρώ, καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) και εκδόσεως καλυμμένης ομολογίας, κατά 0,9 δισ. ευρώ.

Στο τέλος Μαρτίου 2018, η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας της τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 4,8 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 2,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ