ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 29,2 δισ. ευρώ θα ανέλθει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019-2022

Στα 29,2 δισ. ευρώ θα ανέλθει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019-2022
EUROKINISSI

Την υλοποίηση έργων που αντιστοιχούν σε πόρους συνολικού ύψους 7,3 δισ. ευρώ ετησίως προβλέπει για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. Έτσι, συνολικά για το διάστημα 2019-2022 προβλέπονται 29,2 δισ. ευρώ για έργα που θα συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και θα στηρίξουν την αναπτυξιακή διαδικασία.

Βασική πηγή εσόδων για την χρηματοδότηση των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αποτελούν οι εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση (επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης) και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα Ταμεία Αλληλεγγύης και Διαχείρισης μεταναστευτικών ροών κ.ά.

Μέσω των χρηματοδοτήσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ενισχύονται εργα υποδομής στους τομείς μεταφορών και περιβάλλοντος, δράσεις ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, η κοινωνία της γνώσης και το ανθρώπινο κεφαλαίο, έργα ενέργειας και αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και επενδυτικά προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο δημοσιονομικός στόχος στην εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018-2022 είναι η πραγματοποίηση των δαπανών των έργων όλων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εισροή της κοινοτικής συνδρομής.

Μια από τις βασικές επιδιώξεις της περιόδου 2018-2022 είναι η πλήρης αυτοματοποίηση και μηχανογράφηση όλων των διαδικασιών εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για όλους τους εμπλεκόμενους και ο σχεδιασμός και η ενεργοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, για το 2018 προβλέπεται η υλοποίηση έργων που αντιστοιχούν σε πόρους συνολικού ύψους 6,75 δισ. ευρώ. Από αυτά, ποσό ύψους 5,75 δισ. ευρώ αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και αναλυτικότερα περίπου 4,06 δισ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν για την έναρξη και υλοποίηση έργων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014–2020, ενώ περίπου 1,69 δισ. ευρώ θα διατεθεί για λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τέλος, ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ θα διατεθεί για την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Για την περίοδο 2019-2022, οι διαθέσιμοι πόροι ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι και ταυτόχρονα να ικανοποιηθούν οι πολιτικές και νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί θα κατανεμηθούν ως εξής:

  • Πόροι συνολικού ύψους 23 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 79%περίπου του συνόλου, θα διατεθούν για τα έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αναλυτικότερα, το 69% περίπου των πόρων αυτών, συνολικού ύψους σχεδόν 15,78 δισ. ευρώ, θα δοθούν για την εντός χρονοδιαγραμμάτων υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ 2014–2020. Το 31% των συνολικών συγχρηματοδοτούμενων πόρων, που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους σχεδόν 7,22 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να δοθούν για λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που περιλαμβάνουν κυρίως έργα των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας καθώς και Προγραμμάτων που αφορούν στη διαχείριση των Μεταναστευτικών και Προσφυγικών Ροών ανεξάρτητα προγραμματικής περιόδου. Η ετήσια κατανομή των πόρων προβλέπει τη διάθεση ποσού ύψους 5,75 δισ. ευρώ για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος κάθε έτους της περιόδου 2019-2022.
  • Πόροι συνολικού ύψους 6,2 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν περίπου στο 21% του συνόλου, θα διατεθούν για έργα του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κατανομή 1,55 δισ. ευρώ για κάθε έτος της περιόδου 2019-2022, ώστε να καλυφθούν λοιπές (μη συγχρηματοδοτούμενες από κοινοτικούς πόρους) επενδυτικές δαπάνες των υπουργείων και των Περιφερειών, να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των επενδυτικών νόμων, να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, συντηρήσεις υποδομών καθώς και να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, όπως η αποκατάσταση ζημιών σε έργα υποδομής από σεισμούς, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές κ.α. και η ενίσχυση πληγέντων από αυτές.

Τέλος, στο πλαίσιο των εξισορροπητικών παρεμβάσεων του ΜΠΔΣ έχουν προβλεφθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 300 εκατ. ευρώ κατ΄ έτος για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022, για τη χρηματοδότηση δράσεων των καθεστώτων ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, έργων υποδομής που θα ενισχύσουν την αγροτική παραγωγή και έργων ενίσχυσης της βιομηχανίας στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ