ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι φορολογούμενοι με εκπρόθεσμες δηλώσεις γλιτώνουν τα πρόστιμα

Ποιοι φορολογούμενοι με εκπρόθεσμες δηλώσεις γλιτώνουν τα πρόστιμα
EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ξεπερνούν τους 30.500 οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν καθυστερημένα τις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι εν λόγω φορολογούμενοι, πέρα από το φόρο που τους αναλογεί, θα πληρώσουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, αλλά και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, με επιτόκιο 0,73% μηνιαίως. Των κυρώσεων θα εξαιρεθούν ειδικές περιπτώσεις φορολογουμένων, που είτε τα πρόστιμα τους θα συμψηφιστούν, είτε δεν θα επιβαρυνθούν καθόλου.

Ο γενικός κανόνας, όπως ισχύει τα τελευταία χρόνια, είναι πως ο φορολογούμενος εφόσον δεν υποβάλει δήλωση ή υποβάλει εκπρόθεσμα τη δήλωσή του – αρχική ή τροποιητική- ή υποβάλει ελλιπή φορολογική δήλωση από την οποία όμως δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ. Αν από τη δήλωση που κατατεθεί εκπρόθεσμα προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος εκτός από το ποσό του φόρου που θα βγάλει η εκκαθάριση, θα επιβαρυνθεί και με το πρόστιμο των 100 ευρώ. Στην περίπτωση που έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Αυτοί υπολογίζονται επί του φόρου που προκύπτει με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Αυτά τα πρόστιμα αφορούν στα φυσικά πρόσωπα. Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει ότι πρέπει να πληρωθεί φόρος, τότε θα καταβάλει πρόστιμο 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία ή πρόστιμο 500 ευρώ, εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Εάν έχει εκπνεύσει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε η φορολογική αρχή θα τον χρεώσει, επιπλέον, και με το επιτόκιο υπερημερίας 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.

Αλλά υπάρχουν και μια σειρά από περιπτώσεις που οι «καθυστερημένοι» και οι «ξεχασιάρηδες» πέφτουν στα μαλακά και είτε γλυτώνουν τα πρόστιμα, είτε πληρώνουν λιγότερο.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα των 100 -500 ευρώ δεν επιβάλλονται σε περιπτώσεις που με την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επέρχεται αλλαγή στο ύψος της φορολογητέας ύλης. Ευρύτερα τέτοιες περιπτώσεις έχουμε όταν με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διορθώνεται κάποιο λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ή στα στοιχεία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου, το οποίο δεν επηρεάζει το ύψος της φορολογητέας ύλης και της φορολογικής υποχρέωσης. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες προστίθενται προστατευόμενα μέλη οικογενειών.

Σε άλλη περίπτωση, εάν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, τότε δεν βαρύνεται με πρόστιμο. Το ίδιο ισχύει για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται για διόρθωση λανθασμένου ΑΜΚΑ ή για τροποιητικές δηλώσεις που κατατίθενται εκπρόθεσμα λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος, αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων, κ.λπ). Το ίδιο συμβαίνει για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που κατατίθεται για αλλαγή ή τη συμπλήρωση λογαριασμού IBAN εισοδήματος ή που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» σε μια σειρά περιπτώσεων τα πρόστιμα των εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων μηδενίζονται λόγω συμψηφισμών. Για παράδειγμα εάν η αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε μηδενικό αποτέλεσμα και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση προκύψει επιστροφή φόρου, τότε θα επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ το οποίο θα συμψηφιστεί με την επιστροφή φόρου μειώνοντάς την ή μηδενίζοντάς την. Ομοίως, εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή και από την τροποποιητική δήλωση προκύψει αύξηση της επιστροφής φόρου, τότε θα επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα συμψηφιστεί με την επιπλέον επιστροφή φόρου. Τέλος, εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή και από την τροποποιητική δήλωση προκύψει μείωση του χρεωστικού υπολοίπου, τότε θα επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα συμψηφιστεί με την αρνητική διαφορά φόρου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ