ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως το τέλος Μαρτίου θα δηλώνονται οι πραγματικοί δικαιούχοι εταιρειών στο Taxisnet

Έως το τέλος Μαρτίου θα δηλώνονται οι πραγματικοί δικαιούχοι εταιρειών στο Taxisnet
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Βάσει του νόμου 4557/2018 έως το τέλος Μαρτίου 2019 όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα στην Ελλάδα θα πρέπει να γνωστοποιούν τις πληροφορίες για τον «πραγματικό δικαιούχο» στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Πραγματικοί δικαιούχοι θεωρούνται τόσο τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν έναν πελάτη, (νομικό πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα), μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής ή ελέγχου ικανού ποσοστού μετοχών (το οποίο ορίζεται σε 25% και άνω σε μη εισηγμένη εταιρεία) ή με άλλα μέσα, όσο και κάθε φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διενεργείται μια συναλλαγή ή δραστηριότητα.

Ο προσφάτως ψηφιστείς νόμος 4557/2018 προβλέπει πως όλα τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι δε πληροφορίες θα είναι συνδεδεμένες με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κάθε νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση που τα νομικά πρόσωπα δεν συμμορφωθούν με την ως άνω υποχρέωση για τήρηση των πληροφοριών θα αντιμετωπίζουν διοικητικές κυρώσεις. Ως τέτοιες κυρώσεις προβλέπονται η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

Οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους θα τηρούνται σε ειδικό μητρώο στην έδρα των νομικών προσώπων και θα καταχωρούνται μέσω της πλατφόρμας Taxisnet στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων το οποίο θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Αυτό θα γίνει μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που το Κεντρικό Μητρώο θα τεθεί σε λειτουργία. Δεδομένου ότι το Κεντρικό Μητρώο θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι την 31.01.2019, ήτοι από το τέλος Μαρτίου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν φορτώσει τα σχετικά στοιχεία στο Taxisnet.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ