ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχολαστικές επιθεωρήσεις σε τράπεζες σχεδιάζει ο SSM

Σχολαστικές επιθεωρήσεις σε τράπεζες σχεδιάζει ο SSM
EPA

Πιο αυστηρό θα καταστεί το πρόγραμμα επιτόπιων επιθεωρήσεων του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) σε ευρωπαϊκές τράπεζες το 2019, όπως προκύπτει από ενημέρωση που παρέσχε ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ.

Σκοπός των επιτόπιων επιθεωρήσεων είναι να εξετάζεται και να αξιολογείται το επίπεδο, η φύση και τα χαρακτηριστικά των εγγενών κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η κάθε τράπεζα, λαμβανομένης υπόψη και της νοοτροπίας της ως προς την αντιμετώπιση του κινδύνου. Συγκεκριμένα:

  • Θα εξετάζεται και θα αξιολογείται η καταλληλότητα και η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης και του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της επιθεωρούμενης εκάστης τράπεζας, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και των κινδύνων.
  • Θα αξιολογούνται τα συστήματα ελέγχου και οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων της επιθεωρούμενης νομικής οντότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό αδυναμιών ή ευπαθειών που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στα ίδια κεφάλαιά της.
  • Θα εξετάζεται η ποιότητα των στοιχείων του ισολογισμού και η οικονομική κατάσταση της κάθε τράπεζας, θα αξιολογείται το επιχειρηματικό μοντέλο των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η συμμόρφωση τους προς τις τραπεζικές κανονιστικές διατάξεις.

Σύμφωνα με τις εποπτικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του SSM οι επιθεωρήσεις αυτές θα είναι:

  • Προσανατολισμένες στη δράση, δηλαδή θα οδηγούν σε διορθωτικές ενέργειες ή και μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνει κάθε το πιστωτικό ίδρυμα.
  • Κινδυνοκεντρικές, δηλαδή θα εφαρμόζουν γενικά αποδεκτές έννοιες και τεχνικές, ιεραρχώντας παράλληλα τις προσπάθειες που καταβάλλονται όταν γίνεται αντιληπτός υψηλότερος κίνδυνος ή χαμηλότερο επίπεδο ελέγχου εντός του επιθεωρούμενου τομέα ή δραστηριότητας.
  • Αναλογικές, δηλαδή θα είναι ανάλογες του μεγέθους, των δραστηριοτήτων και του προφίλ κινδύνου της επιθεωρούμενης τράπεζας.
  • Παρεμβατικές, καθώς λόγω της εξέλιξης των εποπτικών προσεγγίσεων υφίσταται ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη οι εποπτικοί φορείς να εξετάζουν σε μεγαλύτερο βάθος τον επιθεωρούμενο τομέα ή δραστηριότητα, διατυπώνοντας περισσότερες αξιολογήσεις βάσει κρίσης και κατανοώντας καλύτερα τα προφίλ κινδύνου και τις επιχειρηματικές γραμμές των εποπτευόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
  • Προσανατολισμένες προς το μέλλον, δηλαδή δεν θα περιορίζονται στα τρέχοντα ή ιστορικά μεγέθη ούτως ώστε να προβλέπουν πιθανές μελλοντικές επιδράσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ